Soekvorm

Luka 22:4

4yedi hikelu depec-baba ngic micne nga Ibu-kulucte lebe-ngic damongngine, yengeholec ngiyelu Yesule yefe wenuc balu yengele molewa lonale yowa mingagec aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index