Soekvorm

Luka 6

Yesudi Sabatle yowa miwec

Mat 12:1-8; Mrk 2:23-28

1Yesu ye Sabat dameng monicka wit bolewa yefe leemewa mic-tengtengfocine yenge wit noine bamoctolu socine litolu nobong*2Farisaio gocnedi nganicebalu uwayeleibong, “Ngenge Sabat damengka aibaba mi aiaiine yogo omale aigaing?”*

3Uwayelebong Yesudi yanguc bafaliyeyelewec, “Dawidi nga agofocine nosingte homalu aibaba aiibong, yogo mi wafe-ngagec aicaigaing, me?* 4Ye Wapongte Ibu-kulucka felu bret Wapongte ibu loicne, yogo balu yeicne nolu agofocine inguchac yelewec. Nga bret yogo depec-baba ngic yenge sugudi nalic nodaingte, nga gocnedibac miyac.”*

5Milu yanguc edocebawec, “Ngicte Madec ye Sabatle Sugucne.”

Yesu Sabat damengka ngic monic moleine homaicne bamadickewec.

Mat 12:9-14; Mrk 3:1-6

6Aime Sabat dameng monicka Yesu ye kpakpaduc macka felu Wapongte yowa weduyelewec, iwa ngic monic mole-foleine homaicnedi yengeholec ngiyewec. 7Aime Wapongte yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, yenge Yesudi Sabat damengka huckolec baba-madic bole monic bame nganilu yowawa loningte dongenginengti nganilu domaibong. 8Aime Yesudi ngage-ngagengineng nganilu ngic yele yanguc miwec, “Ga fangke ofelu hewacnonggang domac!” Inguc mime ngic ye fangke felu hewacnginang domaemewa, 9Yesudi yanguc edocebawec, “Wiyac monic uwangelebe: Sabat damengka weni yogodi aiaine aigac? Aibaba madicne me aibaba sowacne aiyelenoga, ailu homanogale aigaing agofocngineng baficebanogale migac, me gocne basowalecebanogale migac?”

10Inguc milu dongeine lengani-welengani ailu nganicebalu ngic yele miwec, “Ga molegone sungkec!” Inguc mime ye moleine sungkeme moleine madickeme 11yenge aalic sugucne benang ngagelu yengungtiyac Yesu wenuc aicnoningte mingagec aiibong.

Yesudi mic-tengteng 12 bawosaecebawec

Mat 10:1-4; Mrk 3:13-19

12Yesu ye dameng iwa milockenale kupicka felu debocka yeicnac Wapong milockelu gacgume 13mac saeme mic-tengteng habutowa wacebame hikebong, yengele kwelinacni mic-tengteng 12 bawosaecebalu wacngineng salecebaicne wacebawec.+ Nga salecebaicne yengele wacngineng yanguc: 14Simonte wacine monic Yesudi Pita wackewec, ailu yele gbaine Endru. Yakobos nga Yohane, nga Filip nga Batolomeu, 15nga Mataio nga Tomas. Ailu Alfaiusle madec Yakobo nga Simon, ye Selot wackeibong.+ 16Ailu Yakobos madecine Yudas, nga Yudas Iskariot, yedi gacgu Yesu kwesackelu mudockeme badaingte.

Yesudi ngic-ngigac homacne bamadicebawec

Mat 4:24-25; Mrk 3:7-12

17Aime Yesu ye kupicka mic-tengtengfocine 12 yengeholec walu himong wenengngine monicka mic-tengteng alingfocine homacne yengeholec domawec. Aime ngic-ngigac homacnedi Yudeya himong neboc nga neboc, nga Yerusalemkocni ailu Tair nga Saidon kiwecnginacpec mac-himong falegac, iwacni kwesiibong. 18Kwesilu Yesule yowa ngageningte, nga yedi hucngineng bamadicebanale kwesiibong. Ailu aleng wonongkolec ngic yenge inguchac momoc kwesilu madickeibong. 19Aime yele kucti yengela falockeme ngic-ngigac sasawadi madickeibong, yogolec ailu yenge sasawadi ye oiyaningte ngageibong.

Yesudi ngic kwele-sowackolec yengele miwec

Mat 5:1-12

20Inguc aibong Yesu ye dongeine mic-tengtengfocine yengela hilalu miwec, “Waweweine gagaing, ngenge kwele-angackolec, Wapongte ngani-damong yogo ngengele. 21Nga yakumac nosingte homagaing, ngenge kwele-angackolec, ngenge gacgu nosing nolu gebecngebadaicte. Ailu hii kwele-sowackolec yakumac gagaing, ngenge kwele-angackolec, ngenge gacgu gouwedaingte.* 22Nga Ngicte Madeckolec gagaingte ailu kweledi wikecngebalu misowalecngebadaingte. Ailu lobina locngebalu wac sowacne wacngebadaingte, yogo ngenge kwele-angackolec.*

23“Dameng iwa kwele-madic ngagelu wintacke fec-wac ailu beliyedaing. Ngenge honocmengka fulingineng sugucne wangecngineng fagac. Aime yengele ngambofocngineng yengi esecne Wapongte sinaic mimi yengela aibaba ihac aiyeleibong.

Yesudi moneng-mafaholec gagaing yengele miwec.

24“Nga moneng-mafaholec gagabiyeng, ngenge umacnginengkolec, ngenge wiyac angacineholec ngengilangkac biyac babong motowec. 25Nosing nogebec yakumac aicaigaing, ngenge umacnginengkolec, ngenge gacgu nosingte homadaingte. Nga yakumac gouwelu gagabiyeng, ngenge umacnginengkolec, ngenge gacgu kwele-sowac ngagelu hiyadaingte. 26Ailu ngic-ngigac yengi mimadicngebalu gagaing, ngenge umacnginengkolec, yengele ngambofocngineng esecne sinaic mimi kwesacine inguchac mimadicebalu gaibong.

Ngabafocgone yengele angac ngagedamec

Mat 5:38-48

27“Ailu yowanele hedec kwecaigaing, ngengebac yanguc edocngebagabac, Ngenge ngabafocngineng yenge ago aiyelelu angacka gadaing ailu kweledi wikecngebacaigaing, yenge aibaba madicne aiyelelu gadaing. 28Ailu sawec-yowa sowacne edocngebacaigaing, yenge yambungebalu gadabiyeng, ailu basowalecngebacaigaing, yengele ailu milockelu gadabiyeng. 29Aime monicti munggunggone neboc wedaicte ingucne, ga nebocgone inguchac hegiledamec,+ nga monicti ngakpigone witina badaicte ingucne, ga ngakpigone kwelina inguchac hegileng badaic. 30Aime gala wiyac monicte milocgudaingte, yenge wiyac yogo yeledamec, ailu monicti geicne wiyac ewalicgulu bame, hatacmac bafaliyegelenale mi micnodamec. 31Ngic yenge hocne aibaba i aiyeleningte ngagesicaigaing, ngenge aibaba silicine yogoyac aingeledaing.*

32“Nga yenge ago aingelelu angac ngagecaigaing, ilec ngenge inguchac ago aiyelelu angac ngagedaingtewa, ngengela kwele-madic-yowa homacne mi minoga. Bikic-baba aling yenge wenuc ago aiyelelu angac ngagecaigaing, ngenge inguchac yenge ago aiyelelu angac ngageyeledaing. 33Nga aibaba madicne aingelecaigaing, yenge aibaba madicne aiyeledaingtewa, ngengele kwele-madic-yowa mi minoga. Bikic-baba aling yenge yogo inguchac aicaigaing. 34Ailu yanguc ngagening, ngengelacni tofa aibong ameine badaingtewa, ngengele kwele-madic-yowa mi minoga. Ngic bikicnginengkolec yenge inguchac bikickolec agofocngineng wiyacngineng ameineholec yelecaigaing. 35Ailu ngenge ngabafocngineng yengele angac ngagelu aibaba madicne aiyeledaing. Ailu amengineng hegilebong, yengela fadaic, badungeleningte mi ngagesidaing. Inguc aidaingtewa aibaba madicnele fulingineng sugucne fadaicte, aime Mamacngineng Wapong Feicnetowanonggeng yele adu-madecfocine aidaingte. Ye ngic-ngigac kpaomaine nga wac sowacneholec ailu ngic kindololoholec aibaba madicne aiyelecaigac. 36Ngenge Mamacnginengti kwele-sowac aingelecaigac, silicine ingucneyac ngengi yenge kwele-sowac aiyelegadaing.

Yesudi ngage-wosaecte yowa miwec

Mat 7:1-5

37“Ga ngic-ngigac mi sulecebadamec, inguc aidamectewa ye inguchac mi sulecgudaicte. Ailu ga ngic-ngigac ngage-wosaec aiyelelu umacngineng mi mimoctodamec, inguc aidamectewa ye ga inguchac wosaecgulu umacgone mi mimoctodaicte. Ga sowacnengineng hegiledamec, aime ye inguchac gale sowacne hegiledaicte.* 38Ngenge wiyacngineng balu ngic-ngigac yeledaing, inguc aidaingtewa, Sugucnedi wiyacngineng ameine kweme haume kpendaelu kpung kwedaicte. Ailu hatacmac kweme wakelu sotingkelu nebocine tabunginang wame badaingte. Yogo yangucte, ngenge ngic wiyacngineng umacine wosaelu yelecaigaing, umacine silicine ingucneyac yengi ameine wosaelu ngeledaingte.”*

39Aime Yesudi hatacmac nangeng yowa yanguc edocebawec, “donge-pisic monicti donge-pisic agoine monic nalic mi mengockedaicte, yeke momocyac longka haudabiyecte.* 40Nga hibi-mac madec monicti weweduine yele feicne mi aidaicte. Wewedu ye madecfocine weduyeleyackeme motome yele silic ingucneyac aiyackedaingte.*

41“Aime ga wenucte agogonele dongewa gochakic fagac, yogo nganilu geicne dongewa yoc kebangine fagac, yogo mi ngagesigic? 42Inguc ailu agogonele nalic yanguc mi midamecte, ‘Ago, ngageengka dongegona gochakic fagac baickenogale ngagegabac.’ Kwesac ngic, ga geicne dongewa yoc kebangngine sugucne fagac yogo mi nganilu i nalic mi baickedamecte. Geicne dongewacni yoc kebangngine sugucne baickelubac, agogonele dongewa gochakic fagac, yogo nalic ngani-motolu baickedamecte.

Yesudi ngic nongileng fungine yocka soc holelu miwec

Mat 7:16-20; 12:33-35

43“Yoc monic madicna noine sowacne nalic mi fikedaicte, me yoc sowacna noine madicne nalic mi fikedaicte. 44Aime yoc sasawa yenge noinenginengti funginengineng bayegengkecaigac. Ga muc somangineholec iwacni fik noine nalic mi bamoctodamecte, ailu waing noine yogo tambong-tambongkacni nalic mi bamoctodamecte. 45Ngic madicne yele kwelewacni wiyac madicne ofedaicte. Nga ngic kindololoholec, yele kwelewacni wiyac sowacne ofedaicte. Yogo yangucte: Wiyac kwele-ngage-ngageina wakelu fagac, yogo hocne micti mime yegengkedaicte.

Yesudi ngage-ngagesingte yowa miwec

Mat 7:24-27

46“Ngenge omale Sugucne wacnuc-aigaing, ailu sifu yowane hegilelu mi balaibecnucaigaing?* 47Aime monicti welelu yowane ngagelu i balaibelu boleine inguchac badaictewa, ye ngic weningucne, yogo edalicngebadacte. 48Aime ngic monic ye mac banale milu himong falime fapacladeng fikeme yogolec kwelina bosingngine wikeme hauwec, ngic yogo ye ingucne. Ye mac sanangne bawecte mac lumongtowa kwesilu mac nalic mi basowaledaicte. 49Aime ngic-ngigac gocne yowane ngagelu boleine mi bacaigaing, yenge ngic monic ye mac banale milu bosingngine himong pelecne iwa falime haudaicte, ye ingucne. Aime mac kweme misa sugulelu mac yogo biyac fuwangke walu kwososockedaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index