Soekvorm

Luka 7

Yesudi hudule damongte kwelec kwekweine bamadickewec

Mat 8:5-13

1Aime Yesu ye yowa yogo ngic-ngigac edocebayackeme ngagebong motome Kapeneam macka hikewec. 2Iwa hikelu hudule damong monicte kwelec kwekweinedi homanogale ailu fawec. Ye ngic madicne, sugucneine alang bacnocaigac.+

3-4Inguc aime hudule damongti Yesule siduc ngagelu Yuda-ngic micnefocngineng gocne Yesula salecebame hikelu hataecnolu miibong, “Ga hudule damongte kwelec kwekweine monic bamadickedamecte, ilec biyac welec. Hudule damong ye ngic madicne, ga nalic welelu ye bafickenong! 5Ye ngic-ngigac aling nongileng angac ngagecaigac, ailu yedi molickeyeleme kpakpaduc macnonggeng baibong.”

6-7Edobong Yesu ye yengeholec hikelu mac bangkaleme hudule damongti agofocine gocne salecebame yanguc edoningte hikeibong, “Sugucnene, damenggone homacne mi hegilenong. Ailu na oma madicnenele ga macne kwelina ofedamecte, na ingucnedi gala nalic mi fudacte, ilec ga iwa domalu yowa sugu miyengka nale kwelec kwekwene madickena. 8Yogo yangucte, na ingucneyac, ngic kucnginengkolec yengele bagewa ganogale locnuibong. Ailu nale bagewa huduc ngicfocne gacaigaing. Aime monicte hikec mibe hikedaicte nga monicte welec mibe weledaicte. Aime kwelec kwekwenele yago bac, mibe badaicte.”

9Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec, ailu hefaliyelu habu ye balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Mibe ngagening: Israel himongka ngage-ngagesingngineng kucineholec ingucne monic mi nganiiba.” 10Aime ngic salecebawec, yenge damongte macka hefaliye hikelu nganibong kwelec kwekweine ye hucine miyac aiwec.

Yesudi ngigac-hosec monicte madec homaicne bagboliyewec

11Aime Yesu ye mac monic wacine Nain, iwa hikeme mic-tengtengfocine nga ngic-ngigac homacnedi ye balaibeibong. 12Hikelu taonte odale nu sugucna domalu, madec monic homawec, yele kponggbong tengkelu waibong. Madec yogo ye ngigac-hosec monicte madec moniyang sugu, aime ngic-ngigac homacnedi ye balaibelu taonkacni waibong. 13Inguc wabong Sugucne ye ngigac yogo nganilu kweleine sowaleme yanguc miwec, “Ga mi hiyanong!”

14Inguc milu lelu katapa yogo oiyame madec tengkeibong, yenge hegilelu domabong Yesudi miwec, “Madec, edocgugabac, ga fangkec!” 15Mime madec homaicnedi fangkelu yowa miwec. Aime Yesudi madec yogo hatacmac nenggacine lacnowec.*

16Lacnome ngic-ngigac yenge yogo nganilu kwatackelu homacne hangocebame, Wapong wacine mitengkelu yanguc miibong, “Wapongte sinaic mimi sugucne monicti nongilang fikelu gagac.” Nga “Wapongti ngic-ngigacfocine nongileng yugucnubalu gagac.”* 17Aime siduc idi Yudeya himongka nga himong gocne nebocina ngiyegac, iwa hikeme sasawadi siduc yogo ngageyackeibong.

Yohanedi mic-tengtengkecine yaeckang Yesula salecepawec

Mat 11:2-19

18-19Aime Yohanele mic-tengtengfocine yenge siduc yogo aibong Yohanedi mic-tengtengkecine yaeckang wacepame weleboc yeke Sugucnela hikelu yanguc milu uwacnonicte salecepawec,+ “Kwesinolenogale miwec, yogo ga me monicte wangec ganoga?”*

20Inguc milu salecepame yeke Yesula hike sulumelu yanguc milu uwacnoiboc, “Kwesinolenogale miicne, yogo ga me monicte wangec ganoga? Yohane misa-lowacti yogo uwagelelu ngagenogale gala salecnupagac.” 21Ailu dameng iwahac Yesu ye ngic-ngigac hucnginengkolec nga kuc-wawa, ailu alengkolec aling homacne bamadicebawec, ailu donge-pisic homacne bamadicebame dongengineng hilaibong. 22Ilec yanguc edocepalu miwec, “Ngeke hikelu wiyac ngani-ngagec aigabiyec, ilec siduc Yohane aicnodabiyec! Donge-pisicti dongengineng hilacaigaing nga hige-sowac yengi yefe hikegaing, ailu waic-sanangnginengkolec, yenge socngineng madickegac. Ailu hedec-fong yenge yowa ngagegabiyeng, nga homaicne, yenge gboliyegaing, ailu ngic waweweine yenge siduc madicne ngagegabiyeng.* 23Nga monicti nale ngage-yaec mi aigac, ye kwele-angackolec gagac.”

Yesudi Yohanele fungine miyegengkeyelewec

24Aime Yohanele mic-tengtengkecine yeke hikeebocka, Yesudi yele yanguc milu habu edocebawec, “Ngenge himong kisiwa oma wiyac nganinogale hikeibong? Komba monic gbelongti weme lec-welec aime, yogo nganiningte hikeibong, me? 25I miyac, aimebac oma wiyac nganinogale hikeibong? Ngic monic wambacine hibiineholec, me? Ngagegaing, ngic ngakpingineng hibine madicne holecaigaing nga himongte angacka gagaing, yengi ngictaule macka gacaigaing. 26Ngenge Wapongte sinaic mimi monic nganinogale hikeibong, me? Ye hocne Wapongte sinaic mimi gocne sasawa ewalicebagac, inguc hocne edocngebagabac.* 27Yele hocne hibiwa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ngagegic, na mic-yowa mimine salebe yedi hocne molickegelelu yefegone bamadickegeledaicte.’ (Malakai 3:1)

28Mibe ngagening, ngigackacni fike-ofeibong yengelacni monicti Yohane nalic mi ewalidaicte. Aime ngic Wapongte ngani-damongte kwelina bawacnagulu gagac, yedibac Yohanele feicne aigac.”

29Aime ngic-ngigac sasawa yenge yogo ngagelu, takes-baba yengeholec momoc, esecne Yohanela hikelu misa lowaibongte ailu yanguc miibong, “Wapong ye yowa noine nga dondonnele damongine,” inguc miibong.* 30Nga Farisaio ailu Wapongte yefele ngage-ngage ngic, yengibac Wapongti yefe esecne miyelewec, yogo lobeelu Yohanela hikelu misa monic mi lowaibong.*

31Aime Yesudi miwec, “Yangucteyac aling yago yengele silicngineng yanguc, 32yenge adu-madecfocngineng yenge sobengka ngiyecaigaing ingucne. Yenge ngiyelu yengungtiyac yanguc milu wacnagucaigaing, ‘Nonge kpeng fitobeng ngenge omale gee mi webiyeng nga kwele-sowac gee holebeng omale mi hiyabiyeng?’ 33Yogo yangucte, Yohane misa-lowacti welelu bret nga waing monic mi nome ngenge ‘ye alengineholec’ miibong. 34Nga Ngicte Madec ye wele nosing misa nome micaigaing, ‘Nganining, ye nosing misa efecne mi nocaigac, ailu misa sanangne nolu kapaine aicaigac, ailu takes-baba nga bikickolec yengele agongineng.’* 35Aime Wapong ngage-ngage-motocine yogo noine aigac, ilec adu-madecfocine yengele aibabadi Wapong yeicne bayegengkedaicte.”

Bikic-baba ngigac monicti Yesule hige suwewec

36Farisaio ngic monic, wacine Simon, ye Yesuholec nosing nonale macina wackeme yele macka feme ngiyeiboc. 37Aime bikic-baba ngigac monic ye taon iwa gawec, yedi, “Yesu ye Simonte macka ngiyegac,” inguc mibong ngagelu kilung monic, wacine alabastros posadi baicne, i sandaineholecti hoine madicne yogo balewec.* 38Balelu Yesu lobeinahaic, higeina domalu hiyame donge-misainedi walu Yesule higewa holeme, ye hodoc-susucinedi suwecnolu higeine muduckewec, ailu sanda hoine madicne idi higeine lowacnowec.

39Inguc aime Farisaio ngic Yesu wackewec yedi nganilu yeicnahac yanguc ngagewec, “Ngigac welegac ye bikickolec, ilec ailu ngic yago ye Wapongte sinaic mimi noine aigacka, ye bikic-baba ngigacti bauwalu aibaba yago aigac yogo nalic ngagedecka.”

40Inguc ngageme Yesudi yanguc edowec, “Simon, yowa monic edocgunogale ngagegabac.”

Inguc mime miwec, “Oc, wewedu minong.”

41Mime yanguc edowec, “Ngic yaeckang yeke moneng-damong monic yelacni tofa aiiboc, monicti moneng 500 nga monicti moneng 50 inguc.+ 42Aime yeke ameine yogo baducnonicte aibibiyelu gaebocka, ye amenginec hegilewec. Hegileme yekelacni weni yogodi moneng-damongte angac homacneyac felu ngagedaicte?”

43Uwacnome Simonti bafaliyewec, “Moneng homacne hegilecnowec yedi, inguc ngagegabac.”

Mime Yesudi miwec, “Ngage-wosaec ailu yowa noine migic.”

44Aime ngigacta haic hefaliyelu Simon yanguc edowec, “Ga ngigac yago nganic! Na macgona ofebe higenele misa monic mi nelegic, yedibac donge-misainedi higene suwelu yeicne hodoc-susucinedi higene bakelengkegac. 45Aime na macgona ofebe, wenac madicte mi muducnugic, nga yedibac ofegabac, iwacniyac higena muduckegac. 46Ailu hodocne sandadi monic mi lowanelegic, yedibac higene sanda hoineholecti lowanelegac.+ 47Ilec edocgube ngagec: Ye angacine homacne edalicnugacte bikicine homacneyac hegilecnobe miyac aiyackegac. Monic ye bikicine kpisicnemac hegilecnoicne, yedibac, angac kpisicnemac facnogac.”

48Inguc milu ngigac yanguc edowec, “Bikicgone yogo biyac hegilegelegac.” 49Mime ngic-ngigac gocne yeholec ngiyeibong, yenge yengungtiyac mingagec ailu miibong, “Yago ma ngic? Ye bikicngineng inguchac hegileyelegac.”

50Aime Yesudi ngigac micnowec, “Ngage-ngagesinggonedi mime bikicgone baickebe wasecne aigamec. Kwele-efeckolec hikec!”*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index