Soekvorm

Matthew 8

Ngic waic-sanangkolec

Mrk 1:40-44; Luk 5:12-14

1Yesu kupic hegilelu wame ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti ye balaibeibong. 2Balaibelu wabong ngic monic waic-sanangkolecti kwesilu ketadi holecnolu miwec, “Sugucne, ga ngageng nalic aime na bamadicnung gbagbackedacka, me?”+

3Inguc mime Yesudi moleine sungkelu ngic bauwalu yanguc edowec, “Ga madickecte ngagegabac.” Inguc mime iwahac socine madickeme hucine miyac aiwec. 4Aime Yesudi yanguc edolu mimackewec, “Ga socgona pasi fikegac, ilec ngic monic mi edodamec. Ga depec-baba ngic yela hikelu socgone edalidamec. Edaliengka Mosesdi depecte miwec, i balaibelu yogolec silicina loengka yenge depecgone i nganilu ngage-motodaingte.”-

Hudu-baba ngic micne

Luk 7:1-10

5Aime Yesu Kapeneam taonka feme Roma yengele hudu-baba ngic micne monicti kwesilu Yesudi bafickenale dogbac aicnolu yanguc miwec,+6“Sugucnene, bole-madecne ye hige-moleine homaicne ailu ye macka doic ngagelu falu gagac.”

7Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Na nalic fulu bamadickedacte.”

8Inguc mime hudu-baba ngic micnedi yowa bafaliyelu yanguc micnowec, “Sugucnene, na oma madicnele macne kwelina fudamecte. Ga yowadi sugu miyengka bole-madecne madickena. 9I yangucte, na ngic tapilinginengkolec yengele bagewa gagabac. Aime nale bagewa hudu-baba ngicfocne gagabiyeng. Yengelacni monicte ‘hikec’ mibe ye hikedaicte. Nga yengelacni monicte ‘welec’ mibe ye weledaicte. Nga kwelec kwekwe ngicte ‘bole i banong’ mibe ye yogo badaicte. Na ngagegabac, ga tapiligoneholec gagic.”

10Inguc mime Yesu ye yogo ngagelu kwatackewec, ailu ngic-ngigac balaibeibong, yenge yanguc edocebawec, “Foinac, Israel himongka ngic-ngigac ngage-ngagesingngineng sanangne yangucne monic mi nganiibawa, ngic yago yele nganigabac. 11Ilec yanguc edocngebabe, ngic homacnedi wenac ofe-ofeinacni nga wenac hau-hauinacni kwesilu Abraham nga Aisak ailu Yakobo yengeholec honocmengte ngani-damongka yenge momoc ngiyelu noba-nosing nodaingte.- 12Aime Wapongti molic-molic yeicne ngani-damongte aling yogo Israel aling yengele miwec, yengebac lobewa dacka wikecebabong haudaingte. Haulu iwa hiyalu micngineng hisalangkelu gadaingte.”-

13Inguc milu hudu-baba ngic micne yanguc edowec, “Ga hikenong, ngagesingkegic, i noine fikegeledaicte.” Aime hadeng dameng iwahac bole-madecine hige-moleine homaicne madickewec.

Pita sefengngine

Mrk 1:29-31; Luk 4:38-39

14Aime Yesu ye Pitale macka felu Pita sefengngine soc-dac aicnome fame nganiwec. 15Nganilu moleina balu oiyame sefengngine hucine miyac aime fangkelu ngani-damong aiyelewec.

Ngic-ngigac homacne bamadicebawec

Mrk 1:32-34; Luk 4:40-41

16Aweleme iwahac ngic-ngigac alengkolec homacne Yesula bacebalu kwesiibong. Kwesibong, yedi yowa milu aleng yebicebalu huckolec sasawa bamadicebawec. 17Siduc mimi Yesaiyadi esecne yanguc miwec,

“Yedi nongileng huc sasawa baickeme madickeibeng.” (Yesaiya 53:4)

Iwa noine fikewec.

Yesu balaibenoga

Luk 9:57-60

18Ngic-ngigac habutowadi Yesu hewalingkelu domabong ye yogo nganicebalu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Nongileng lifuc nebocina hikenang.” 19Inguc miyemewa Mosesle yefe-yowale wewedu ngic monicti kwesilu yanguc edowec, “Wewedu, ga iwa me iwa hikedamectesoc na balaibecgulu gaholec hikenogale ngagegabac.”

20Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Kate-hoda yenge himong kwelina mac fafanginengkolec, nga sawawa nango yenge selengnginengkolec, nga Ngicte Madec ye mac fafaine mikac, inguc gacaigac.”-

21Mime mic-tengtengfocine yengelacni monicti yanguc miwec, “Sugucne, ngageneleengka hikelu mamacne homame longkelubac ga balaibecgudacte.”-

22Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ga homaicne hegilecebaengka yenge yengungtiyac longnaguning. Nga ga wele na balaibecnuc.”

Gbelongti yowa ngagewec

Mrk 4:36-41; Luk 8:22-25

23Yesu wagewa feme mic-tengtengfocine yenge momoc wagewa felu hikeibong. 24Hikeebongka gbelong tapiliineholec weme dibongti wage kwelina haunogale aiwec, aime dameng iwa Yesu ye gung fawec.-25Fame mic-tengtengfocine yenge Yesula lelu yeuckelu miibong, “Sugucne, nonge haulu homadabelengkale baficnubac!”

26Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagac, ngenge hangoc mi aining.” Inguc milu gbelong nga lifuc yowa miyeteme gbelong miyac aime lifuc ye kalong kwelu moc fawec.-

27Fame ngic yenge kwatackelu uwanaguibong, “Ye oma ngic, aime gbelong nga misa lifuc yeke yele yowa ngagegabiyec?”

Ngic yaeckang yekele aleng

Mrk 5:1-17; Luk 8:26-37

28Aime yenge lifuc nebocina Gadara ngic, yengele himongka hike sulumebong ngic yaeckang alengngineckolec dongesiwacni kwesiiboc. Yeke odolecaigaic, ilec ailu ngic-ngigac yenge inguc yefe mi hikelu gaibong. 29Aime yeke iwa domalu aukwelu yanguc miiboc, “Wapongte Madec, nongela oma wiyac ainogale kwesigic? Damengnonggeng mi weleemewa ga doicka mi locnubadamec.”-

30Aime ediyec neboc bec-habu sugucne monic yenge sulukwelu gaebongka 31aleng yengi yanguc milu Yesu dogbac aicnolu miibong, “Ga yebicnubanogale milu, bec-habu yengela salecnubang hikedabeleng.”

32Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Ngenge baickelu iwa hikening.” Mime yenge baicke ofelu bec-habu yengela hauibong. Haubong bec yenge sasawadi fegengkacni gasackelu lifucka haulu misa nolu homayackeibong. 33Homabong bec-damong yenge i nganilu hangoc hike taonka galu pasi fikewec ilec siduc sasawa milu edocebaibong. Ailu ngic alengkolec yekela pasi fikewec, ilec siduc momocyac edocebaibong. 34Edocebabong taon yogolec ngic-ngigac sasawadi Yesu nganinogale hike nganilu foloineholec edolu miibong, “Ga nongele mac-himong yago hegilelu biyac hikec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index