Soekvorm

Hinang 9

To Pagkakabig ni Saulo

(Hinang 22:2-13; 26:9-18)

1To diya no panahon, si Saulo migpadajun to sikan maagbot no pagpaantus din to mgo magtutuu to Ginuu. Kanunoy sikandin nanglinaum to paghimatoy kandan. Songo aedow mig-andiya si Saulo to sikan kinayabawan no magdudumaya to tinuuhan dan no mgo Hibru. 2Mighangyu no bogajan sikandin to mgo suyat no igkapakita din duon to mgo simbahan to mgo Hibru diya to siyudad to Damasco. Sikan to ogmatuud no meyduon katongod din to pagdakop to inggad hintawa no ogtuu ki Jesus, bohi ko yukos. Aw sikan ogpandakopon din ogdaehon din no ginapus diya to Jerusalem. Na, pagkadawat ni Saulo to sikan mgo suyat, dajun sikandin panow.

3No madani on sikandin duon to Damasco, meyduon masiga hilabi no hinggawan migsimag duon kandin likat to yangit. 4Natuad dajun si Saulo aw makadinog to migtawag no mig-iling, “O Saulo, nokoy no ogpaantuson a nu man?”

5Nangusip si Saulo, “Hintawa ka man?”+

Pigtabak sikandin no pig-iling, “Siak si Jesus no ogpaantuson nu. 6Na, tindog ka. Padajun ka diya to Damasco su ogpaikagihan ku sikuna to oghinangon nu.”

7Natonongan to mgo duma ni Saulo. Nadinog dan sikan tingog, di wada pigkita dan no otow. 8Dajun tindog si Saulo aw buyata to mata din, di konad sikandin ogkita. Kaling man pigpikit sikandin to mgo duma din pailing diya to Damasco. 9Sed to tatoyu no aedow wada sikandin kita. Wada isab koon aw inggad pag-inom.

10Na, duon to Damasco meyduon magtutuu ki Jesus no iyan ngadan si Ananias. Nasailow din no pigtawag kun sikandin to Ginuu no mig-iling, “Ananias!”

Dajun tabak si Ananias, “Seini a Ginuu.”

11Kagi to Ginuu, “Ananias, andiya ka to sikan karsada no og-ilingon to Matul-id aw pamanghaa to bayoy to songo otow no iyan ngadan si Judas. Pagtidow nu diya, i-usip to otow no taga-Tarso no iyan ngadan si Saulo. Mig-ampu sikandin duon, 12aw meyduon impakita ku kandin. Nakasailow sikandin to otow no iyan ngadan si Ananias no migduguk kandin aw sampoyongi agun makakita manda.”

13Di si Ananias migtabak, “Adoy Ginuu, mahan-in da man to nadinog ku bahin to sikan no otow! Pigpaantus din kun to mgo sakup nu diya to Jerusalem. 14Aw iyan ing-andini din su pigbogajan kun sikandin to sikan yabow no mgo magdudumaya to tinuuhan to katongod to pagdakop to mgo sakup nu.”

15Di to Ginuu mig-ikagi kandin, “Inggad on. Andiyaid su sikandin to pigpili ku no ognawnangon bahin kanay diya to mgo Hibru hasta isab diya to kona no mgo Hibru, yakip sikan ogpamangmandu kandan. 16Igpasabut ku kandin no mahan-in to ogkangkabajaan din no mgo antusonon tongod to pagtuman din kanay.”

17Na, pigtuman ni Ananias sikan insugu to Ginuu. Pig-andiya din sikan pigpaabutan ni Saulo. Dajun sikandin sed aw sampoyongi si Saulo. Kagi din, “Suun Saulo, pigsugu a ni Jesus no Ginuu no migpakita ikow duon to dayan no ogpadeg ka pad dini. Pigpaandini a din agun makakita ka manda aw agun magahoman ka to Ispiritu Santu.” 18Duon-dajun meyduon angod to mgo hun-ap no nangkatanak likat to mata ni Saulo aw nakakita manda. Migtindog sikandin aw pabawtismu. 19Tapus to sikan, migkoon on aw migdoson.

To Pagwali ni Saulo diya to Damasco

Pagkaulii to mata ni Saulo, diya pad sikandin ugpa to Damasco sed to pila no aedow duma to mgo sakup ni Jesus. 20Dajun sikandin andiya to mgo simbahan to mgo Hibru su igwali din no si Jesus Anak yagboy to Diyus. 21To tibo nakadinog kandin nangkaboyong aw naman-usip, “Kona no sikandin man to diya migpaantus to mgo sakup ni Jesus diya to Jerusalem? Kona no iyan man tuud din dini to pagdakop kandan aw paatubanga to sikan yabow no mgo magdudumaya to tinuuhan ta?” 22Di tongod to gahom to Diyus, nasi on naosoyan+ si Saulo. Madigon to mgo kamatuudan din no si Jesus iyan to diya Insaad no Manyuyuwas,+ kaling wada ingkatabak to sikan mgo Hibru duon to Damasco.

23Di pagkayugoy-yugoy, meyduon mgo Hibru no migplanu no oghimatajan dan si Saulo. 24Aedow dow madukilom migbangan sikandan duon to mgo yawanganan to sikan siyudad, di namaanan ni Saulo sikan planu dan. 25Kaling songo kadukiloman, inyuwan sikandin to mgo inanad din duon to baeknan aw tuntuna dan duon to songo bintana to matikang no padir+ to sikan siyudad. Na, nakalikoy si Saulo.

To Pag-andiya ni Saulo to Jerusalem

26Pagtidow ni Saulo diya to Jerusalem, migduguk sikandin to mgo magtutuu ki Jesus su og-agpot podom, di tibo nangkahaedok kandin. Wada sikandan tuu no migpasakup on si Saulo ki Jesus. 27Di meyduon sobuuk no sakup ni Jesus duon to Jerusalem no iyan ngadan si Bernabe. Impakiyaya din si Saulo duon to mgo apustulis aw nangoni to diya pagpakita dow pag-ikagihi to Ginuu ki Saulo duon to dayan. Pignangonan din isab sikandan to kabuyut ni Saulo to pagwali bahin ki Jesus diya to Damasco. 28Kaling nakaagpot si Saulo kandan. Wada pagkahaedok din to pagyogob-yogob to Jerusalem to pagwali to sikan Madojow no Nawnangonon bahin ki Jesus no Ginuu. 29Kanunoy sikandin ogpaggilaung+ dow ogpagtabak to mgo Hibru no Grigu to inikagihan. Di wada kayugoy, sikan no mgo otow namangha to paagi to paghimatoy kandin. 30Di pagkamaan to mgo magtutuu to sikan planu dan, inghatod dan si Saulo diya to Cesarea aw paandiyaa to siyudad to Tarso.

31Duon to sikan no panahon, miglinow to kaugpa to mgo magtutuu duon to Judea dow Galilea hasta Samaria. Migdugang to kahan-in dan dongan to pagdigon to pagtuu dan tongod to pagtahud dan to Ginuu hasta to tabang to Ispiritu Santu.

To Pagdojow ki Eneas

32Na, migyouy si Pedro to mgo magtutuu diya to yain-yain no mgo banwa. Songo aedow mig-andiya sikandin to yunsud to Lida. 33Meyduon otow duon no iyan ngadan si Eneas. Wayu on no tuig no kona sikandin ogpakabangun su naparalays. Pagkita ni Pedro kandin, 34pig-ikagihan din, “Yagi, naulian kad on ni Jesu-Cristo. Na, bangun kad on aw yukuta sikan pighibatan nu.” Duon-dajun migbangun si Eneas. 35Pagkita to mgo taga-Lida dow to naman-ugpa duon to kapatagan to Saron no naulian on sikan otow, tibo sikandan migpasakup ki Jesus no Ginuu.

To Pagbanhaw ki Dorcas

36Na, meyduon yunsud duon to dani to Lida no og-ilingon to Jope. Duon to sikan no yunsud meyduon bohi no magtutuu no kanunoy ogtabang to mgo otow yabi to mgo pubri. Si Tabita to ngadan din, aw to yain no ngadan din si Dorcas. 37To diya no panahon, nasakit sikandin aw kamatoy. Sikan patoy no yawa din pigdigus aw kotanga duon to sinabong diya to diatas to bayoy. 38Pagkadinog to mgo magtutuu no duon si Pedro to Lida no kona da no madiyu duon to Jope,+ pigsugu dan to daduwa no ka otow dow paikagihi si Pedro, “Sadangay duma ka dajun kanami.”

39Na, migduma si Pedro kandan. Pagtidow din, pigpaponhik sikandin diya to diatas no pigkotangan ki Tabita. Piglilibongan si Pedro to bayu no mgo bohi no namaniyahu. Impakita dan kandin to mgo kabo no tinohi ni Dorcas no buhi pad sikandin.

40Pigpayuwas sikandan tibo ni Pedro aw yuhud sikandin dow ampu. Dajun din atubanga sikan minatoy aw ikagihi, “Tabita, bangun ka!” Nakabuyat dajun si Tabita. Pagkita din ki Pedro, migbangun sikandin. 41Dajun tagoni ni Pedro to boyad din aw patindoga. Pigtawag din sikan mgo bayu no bohi hasta to duma no mgo magtutuu aw ipakita din kandan si Tabita no nabuhi. 42Sikan pagkabuhi ni Tabita nabantug duon to tibuuk Jope, kaling mahan-in to migpasakup ki Jesus no Ginuu. 43Si Pedro duon paabut to bayoy ni Simon no mag-andamay to mgo kindae to mananap. Nayugoy to pag-ugpa din duon.

Kasuyatan to Diyus

© 1999, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index