Soekvorm

Matiu 18

Ere ge uru te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru?

(Mark 9:33-37; Luk 9:46-48)

1Goio, e Iesus me Pita so vikarakarale, egiteu la valalua la vimari te Iesus goio tetala, egite tahia mago “Amite veia ge rovia, ere isasa eia ge uru te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru?”

2Tio, e Iesus lolo la tilahi tegiteu mai ele, eia goio tolea e guliliki isa bisi, eia vimagiri posea kabili tegiteu. 3Eia goio veia giteu mago “Ale eau vei seselea mutou, mai amuto kama ge vulo la vulovulo mutou, me la gabutatalala tamutou ge sibitala maroka mai e guliliki bisi ele, amuto kama koramulia ge goilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, ge ouka viruru. 4Mai la tahalo isasa eia ge vibisi lou eia mai e guliliki bisi ele, eia moli ele koramuli sesele la tiroro soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. 5Mai la tahalo me la tavile tai ale taku, eia ge suli tigi tai isa e guliliki bisi mai e guliliki aleie, veia ge mulimuli tataho la vulovulogu mai ele, tiele eia mai tai ale eia suli eaue.

La vulovulo ale kama kokora eia magiri robo la iroromulila tegatou

(Mark 9:42-48; Luk 17:1-2)

6“Mai la tahalo isasa ge viruru isasa tegiteu e gulikiliki bisisi ale roromuliau, eia ge vilua te la igototolola te La Tahalo Uru. Eia ge taritigi tetala veia mai eia soukama igo la iruru tetalale, mai egiteu e tabarabarala ge lao tola mugea, egite ge pitotoia la lohola la uati isa uru, ge pigia olau te la tia la utu, la vuhula eia souka ge igo la iruru tetala ale uru pepehole. Ale la vovola moli ge vilua, la kalulula ge mahuli. 7Maura miteu la valalua me hatavivile omai te la maututula, la vuhula egite volu la vulovulo tomi ale kama kokora eia ge vitilo egiteu ale taku. Eia sesele la iruru tomi ge sibitala, kama ge kaluvu, eala moli egiteu ale viruru egiteu e latatugu ge vilua sesele. 8Mai la limamu me la vahamu eia ge virurume, eia taritigi eme ge barautu taroa ge pigia, la vuhula eme ge vulo taro la viluala mai ele, la limamu me la vahamu isa moliti, eala moli la vovomu mahuliti. Kama taritigi veia la vovomu tomi ge vilua te la havi ale uru, la kaluvula ge ouka. 9Mai tai la matamu isasa eia ge virurume, taritigi eme ge suba taroa ge pigia, eia taritigi moli veia eme ge mata kea galesa moli, eme ge tiroro soilo te la mahulila ale sesele la tapasila ge ouka. Eala moli eia kama taritigi mai la matamu ilua tomi soloio, eme so popou te la iruru, tiele la vovomu tomi ge gotalo te la havi ale uru, la kaluvula ge ouka.

La vikarara la tilovo te la sip ale ruru soio la hohoi

(Luk 15:3-7)

10“Amuto ge baumuli tigi amutou, amuto souka ge vile isa tegiteu bisisi ale roromuliau veia egite la golu bulalahu moli te la mata mutou. Eau veia mutou, egiteu tahola e angelo tegiteu te la vibaumulila tegiteu isasasa me egiteu la angelo la vibaumulilale, egite pou sesele te la balile Tete oata te la ilo la lage.[ 11Eia sesele moli veia e Latu La Tahalo eia gomai te la maututula veia ge vimahuli la valalua me hatavivile ale ruruti soio te la vulovulo ale kama kokora.]

12“Amuto gabua mave? Mai la tahalo isasa eia tahola la sip salatu sasa, me isasa eia ge ruru, la tahalo alele eia kama ge paa mulia, ia? Ouka, eia ge piligi egiteu la sip ale savulu ualasiu gete ualasiu ele, eia ge paa muli ale isa moli sekela eia ruruo. 13Ale eau veia mutou, mai e tahola ge sivutia la sip ale isasa moli ruruo, eia ge sagege pepeho ale isa moli eia sivutiale. La sagegela tetala ge uru kara polo la sagegela tetala tegiteu la sip ale savulu ualasiu gete ualasiu, ale egite kama ruru ele. 14Tiele eia mai tai e Tama mutou ale oata te la ilo la lage, eia kama masagea veia isasa tegiteu e guliliki bisisi ale roromuliau veia eia ge ruru, ouka, eia ge paa muli vagari egiteu, eia kama masaga viruru veia isasa ge vilua.

La gauru la vimatatala te tabara gatou ale eia ruru

15“Mai e tabaramu isasa eia ge igo la iruru isasa soio taume, taritigi eme ge tuga tavua soio, amula sekela moli ge pou, eme ge vikara gogomeala la merera ale taritigi, eme ge veiala la iruru tetala mai ele. Tiele mai eia ge lolome, alele eme puli rivuti e tabaramu ele loio te la iruru, amula ge vipuhi tigi tataho lou. 16Eala moli mai e tabaramu kama roromuli la merera taume, eme ge puli la tahalo isa lou, uka ilua, amuto ge goio tetala, amutou tomi ge vipigi vulo mugea la iruru tetala, veia egira ale taho lua lou ele ge koramulia ge sivuti sesele la vuhu la iruru tetala veia eia igo seseletia ka ouka. La vuhula La Buk Tabu Ale Pala eia veia maie veia taho lua uka taho tolu tomi ge vitikumu lou la merera tegiteu ale puli e tabara giteu isasa soio te la vigagiala. 17Eala moli mai e tabaramu ale igo la iruru soio taume ele, eia kama masagea veia ge lolo la merera tamutou taho tolu mai ele, amuto ge veipala la iruru tetala soio te la valalua me hatavivile la lotu te la pou vikapopola tegiteu, egite tomi ge loloa. Tiele mai eia kama ge roromuli la viputumulila tegiteu tomi maie, taritigi amuto ge kisu taro molia mai la tahalo ale kama rovi la lotu. Mai tai la tahalo ale egiteu e Rom bahea te la ilabi la takes tamutou, eia ge la tahalo ale kama kokora te la milatalata tamutou mai ele, la vuhula eia vareagi.

18“Eau ge veia mutou, la iruru tomi ale amuto la valalua me hatavivile ale taku ge pou vikapopo ge viputumulia veia eia la iruru sesele ale egite isa igo seseletia, tio La Tahalo Uru tai oata te la ilo la lage ge kisi tai la merera tamutou ele. Mai tai la iruru tomi ale amutou ale taku ge viputumulia veia eia kama sesele, tio La Tahalo uru tai oata te la ilo la lage eia ge vimavulaha taro la iruru alele, la vuhula eia kama sesele.

19“Me eau ge vei taia mutou lou la merera ale taritigi maie veia mai ge taho lua tamutou ale taku omai te la maututula, mai amula taho lua moli ge kisi la merera, la gabutatalala tamulua isa moliti mai ele, tiele amula goio kaka vagari tavuau ovolao, tio e Tete oata te la ilo la lage ge igo seselea soio tamulua mai la kilaka tamulua, ale amula kisitiale. 20La vuhula, eia sesele viruru mai taho lua uka taho tolu ale taku, mai egite ge pou vikapopo te la isagu, eau tai ge pou vikapopo me egiteu ele.”

La vikarara la tilovo te la bilalaha ale kama gogo e tabarala

21Goma, e Pita goio te Iesus, eia tahia mago “Tahalo Uru, mai e tabaragu eia ge igo la iruru somai taku, me eia ge igoa vaka usu mai ele, tiele eau ge hilo taro la iruru tetala vaka riva seseleti veia eau kama ge gabutalea? Soioge vaka vitu moli mai ele, ia, mulimuli eau ge goio ge koli bara loua soio tetala e?”

22Eala moli e Iesus goio koli la tilahi tetala mago “Ouka, eia kama mai ele. Eme kama ge hilo taro la iruru te tabaramu soio taume veia ge vaka vitu moli, eala moli la iruru tetala soio taume koramulia savulu vitu gete vitu eme ge hilo taro molia.

23“Tiele, eia matagaga tai mai ele veia la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, eau ge tovoa soio te la mulugaluga isasa ale eia veia ge karasuku egiteu la bilalaha tetala ale egite dinau soio tetala, veia egite ge koli hari la uati tetalale. 24Tio la bilalaha tetala isa oio, e maura la dinau tetala uru pepeho sesele koramuli e kina la milion savulu sasa, egite goio lapua soilo te la uru tetala, egite vimagiria te la vigagiala te la dinau ale uru tetalale.

25“Eala moli la tahalo alele eia la uati ouka veia eia ge koli la dinau tetala. Tiele la uru goio veia giteu la valalua tetala mago ‘Amuto ge seri taro la golugolu tomi tetala, ge vipou tai egiteu me rutula me egiteu e latatula te la igogolu la bilalaha, veia eia ge koli la dinau tetala mai ele.’

26“Tio e maura la tahalo alele eia loloa mai ele, eia goio toto tulu sotalo te la lagu la uru ele, eia tali tavua mago ‘Tahalo Uru, eme ge gogo eau, eme ge abiagu la baa bakisi, eau ge koli tomi la dinau taku soio taume.’ 27Tio la uru tetala loloa mai ele, eia goio gogoa, eia goio piligia, eia goio piligi tai la dinau tetala, eia mavulahati.

28“Eala moli la bilalahale goio gali sogala, eia goio hilo e tabarala isasa la bilalaha tai ele, eia la dinau isa tai soio te la tahalo ale so mavulaha moliti ele. Tio eia goio lao tola mata bukiki la lohola, eia veiala mago ‘Eme ge koli tomi la uati ale eme pala abia taku.’

29“Tiele e tabarala loloa mai ele, eia goio toto tulu sotalo, eia kaka gogogo vagaria mago ‘Eme ge abiagu bakisi la baa, eau ge kolia soio taume la dinau taku ele.’

30“Eala moli la bilalahale kama masaga, ouka, eia goio veipala e tabaralale, egite vagoiloa te la luma la kilisi kara te ale eia ge koli kaluvu la dinau tetala.

31“Tio, egiteu e tabarabara girua la valalua la bilalaha te la uru, egite hiloa mai ele, egite igo totolo sesele, egite tuga goio veipala tomia la mulugaluga tegiteu ale tomi eia igotia soio te tabara giteu ele.

32“Tio, la mulugaluga tegiteu goio tolea la bilalaha tetalale, eia veiala mago ‘Eme la tahalo isasa, la vulovulomu kama kokora sesele. Pala eme tali tavuau, eau vimavulaha taro leme la dinau taume uruo, 33eau gogome, me ilava eme kama masaga ge gogo tai e tabaramu mai ale eau gogotimei ele!’ 34Tiele eia igo totolo pepeho mai ele, eia goio sugu taroa soio tegiteu ale vibaumuli te la luma la kilisi, egite vagoiloa ovola, eia ge pou kara te ale eia ge koli kaluvu la dinau tetala.

35“Tiele, mai amuto kama ge hilo taro sesele la iruru te tabara mutou ale egite igoa soio tamutou, veia ge vimavulaha sesele egiteu oilo te la gabutatalala tamutou sesele, e Tete ge koli bara seselea mutou la iruru tomi ale amuto igotia.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index