Soekvorm

Matiu 19

Etato umala ge vipou baa te la taulaila

(Mark 10:1-12)

1E Iesus vikara kaluvu soio tegiteu la valalua la vimari tetala, eia goio hiliti taro la gale e Galilea, eia goio beua soio te la gale e Iudea te la gale la lalu e Iordan loio. 2Goio, la valalua me hatavivile mapaiti egite tilimuli e Iesus soio vola, eia goio vimahuli egiteu la ilalea kabili tegiteu ele.

3Eala moli egiteu e pariseo isahari goio te Iesus, veia egite ge tovo lalai la mari tetala veia ge vitiloa. Tiele egite goio tahia mago “Te la viputumulila te ururu tegatou e Iuda, eia koramulia veia la tahalo ge tou e rutula, uka ge ouka?”

4E Iesus goio koli la tilahi tegiteu mago “Soioge amuto soukama gigi la merera te La Buk Tabu Ale Pala, ia, ale eia veia maie veia te la siloko la vipoupoula, La Tahalo Uru ‘vipou la muluga la tahalo, la muluga la tavile tai’, 5eia vipou egirua mai ele kaluvu, eia goio vikara lou mago ‘Eia koramulia veia la tahalo ge hiliti taro e tamala me tilala, egira me rutula ge vipou tomi moli, egira ge isa moli.’ 6Tiele egira kamati mai ale ilua, ouka, egira isa moliti. Eala eia matagaga mai ele veia la taulaila ale La Tahalo Uru kisitia, eia kama koramulia veia la tahalo la vovo isasa ge lube loua, ouka viruru.”

7Tio, egite lolo la vikararala te Iesus mai ele, egite goio tahi suku loua mago “Me igo mave e Moses veia eia taritigi mai egiteu ge masagea ge tou e rutu giteu, egite ge kekesi la galalau la vipou baala te la taulaila, ge abiale rutu giteu, ge baha taroa mai ele, eia ge tuga?”

8Goio, e Iesus goio putu oli rivu loua soio tegiteu mago “E Moses abia mutou la gauru mai ele, la vuhula egiteu e tutubu mutou la tahalo la vareagila. Eia silahati la vulovulo giteu, eia goio kekesia giteu la tururi alele. Eala moli alaura seseleti te tubu mutou seseleti te la vuhu, la vulovulo ale maie veia amuto ge tou e rutu mutou maie, eia ouka viruru sesele. 9Ale eau ge veia mutou, mai e rutu la tahalo isasa eia kama igo isasa la iruru soio te la tahalo isapolo, eala moli e haruala tou bulalahu molia, eia goio puli polo isasa la tavile, la tahalo alele eia igo gegeruti la taulaila tegira me rutula, eia ruruti.”

10Tio, egiteu la valalua la vimari tetala lolo la vikararala te Iesus mai ele, egite karutu, egite goio veiala mago “A ge, mai la viputumulila te la taulaila eia vagari pepeho mai ele, eia soioge taritigi veia la visau limala te la taulaila ge umala, etato ge samura moli, etato souka ruru.”

11Eala moli e Iesus goio kolia giteu mago “Eia sesele, eala moli la vimari tomi ale, eia kama koramuli la valalua tomi. Eia ge koramuli moli egiteu ale La Tahalo Uru vimari sesele egiteu ovola. 12La valalua isahari kama koramuli la taulaila, palati te la bibisi giteu ale e tila giteu pigo egiteu, egite maiti ele. Eala moli la valalua isahari lou, egite igotia giteu mai ele, veia egite umala ge taulai. Me isahari tai egite tou la taulaila veia ge gabu tikumu La Tahalo Uru moli sekela, veia egite ge vagari tavu la igogolu te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru. Mai isasa ge vagari koramulia eia ge roromuli la viputumulila ale vagari mai ele te la taulaila, taritigi eia ge sau tolea, eia ge igo seselea mai ale eau veitiae.”

E Iesus sagege robo egiteu e gulikiliki

(Mark 10:13-16; Luk 18:15-17)

13Goma, egiteu e hatavivile isahari goio puli egiteu e latatu gite soio te Iesus veia eia ge tau la limala oata te la gama giteu e guliliki bisisi ele, veia eia ge kaka La Tahalo Uru la vibalavala soio tegiteu, eala moli egite la valalua la vimari tetala, egite igo totolo egiteu e hatavivilele veia ge umala. 14Eala moli e Iesus hiloa mai ele, eia goio veia giteu mago “Amuto umala ge mera taro egiteu e guliliki bisisi ele, egite korale, egite ge gomai moli taku, la vuhula la vulovulo giteu maroka koramuli sesele la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, egiteu ale mamaie egite sau tola seseleti la pulolou la matagagala te Tete.” 15Tio eia goio tau la limala ilua oata te la gama giteu, eia toi la vibalavala soio tegiteu, eia goio hiliti taro lou la mautu alele, eia goio tuga.

La hatamalelaba isasa ale tahola la vuliti

(Mark 10:17-31; Luk 18:18-30)

16Goma, la tahalo isasa goio te Iesus, eia tahia mago “Tahalo La Vimari, eau ge igo la rova veia eau ge sau tola la mahulila sesele, ale la kaluvula ge ouka?”

17E Iesus goio veiala mago “Ilava eme tahi eau la vulovulo ale taritigi e? Isasa moli sekela oio ale la vulovulola taritigi, La Tahalo Uru moli sekela. Mai eme masagea veia ge sau tola la mahulila sesele, ale la kaluvula ge ouka, taritigi eme ge roromuli la tururi tomi te La Tahalo Uru.”

18Eala moli la tahalole goio tahi rivu lou e Iesus mago “Eala moli eme soioge veia la tururi ale mave sesele?”

19Tio, e Iesus goio koliala mago “La viputumulila tomi maie: Umala bili peho la tahalo; umala igo gegeru la taulaila; umala pakalikali; umala pipigi la merera la visigologolola; gogo e tamamu me tilamu, roromuli tataho egirua; eme ge gogo egiteu e tabarabaramu mai sesele ale eme gogo rivu lou emei.”

20Tio, la hatamalelabale goio veiale Iesus mago “La tururi tomi alele eau tilimulitia, ale mave soloio eau souka rovia, eau so savelea e?”

21E Iesus koliala mago “Mai eme masagea veia la vulovulomu ge maroka tataho seseleti te la milatalata te la Tahalo Uru, taritigi eme ge abi tomi la golugolu taume, eme ge vaharia soio tegiteu la valalua la iloto, veia egite ge lotoa, mulimuli eme ge abi la uati tomi alele, eme ge suli legiteu la valalua me hatavivile ale egite pou la savelela. Tiele eme ge sau tola la vuliti te la kalulu oata te la bali La Tahalo Uru. La golugolu tomi taumele ge kaluvu, eme ge gomai ge tilimuli eau.”

22Tio, la hatamalelabale eia lolo la merera te Iesus mai ele, eia ilo buruko sesele, la vuhula eia la tahalo la vuliti, la golugolu tetala ale eia taholea eia usu sesele.

23Goio, e Iesus goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Eau ge veia mutou, eia ge vagari pasi veia la tahalo la vuliti ge tiroro soilo te la pulolou te la bali La Tahalo Uru. 24Eia sesele, mai la kamel isasa eia veia ge tovo lalai veia ge polo te la mata la lili la silahi, ale ge vagari tetala. Eala moli mai la tahalo la vuliti veia ge tiroro soilo te la pulolou la matagagala te La Tahalo Uru, ale ge vagari pepeho sesele tetala.”

25Tio, egite la valalua la vimari tetalale, egite lolo la vimari te Iesus alele, egite karutu, egite gabutala papapai, egite goio tahi rivu loua mago “Mai ge mai ele, ere tahalo sesele ge koramulia ge sau tola la mahulila sesele oata te La Tahalo Uru?”

26Eala moli e Iesus goio mata tavu egiteu, eia veia giteu mago “Eia sesele, la tahalo la vovo eia kama koramulia veia ge sau tola la mahulila ale sesele mai te la vagagarila tetala lou. Eala moli La Tahalo Uru eia koramulia ge igo sesele la papaga tomi, eia ge vimahuli amutou.”

27Tio, e Pita loloa mai ele, eia goio veiala mago “Hiloa, amite hiliti taro moliti la papaga tamiteu tomi, amite mulimulitime, eme ge abia miteu la rova sesele veia amite ge taholea?”

28Tio, e Iesus lolo la tilahi te Pita mai ele, eia goio veia giteu la valalua la vimari tetala tomi ele mago “Eau vei seselea mutou, mulimuli e Latu La Tahalo ge pou te la pulolou la uru tetala, eia ge visibitala maroka lou la mori me la magasa, te la imamala alele amuto la valalua savulusa gete lua ale taku sesele, amuto tai ge pou te la pulolou la uru, amuto ge vipou la maratatilale Israel ale savulusa gete lua te la viputumulila, ge mata muli la vulovulo giteu veia egite maroka ka ouka. 29Mai egiteu la valalua me hatavivile tomi ale egite gabu tikumu la igogolu la valolo te la isagu, egite hiliti taroti la luma tegiteu, e tabarabara giteu, e hatavilevile giteu, e tatama giteu, e tatila giteu, e latatu giteu, la magasa tai tegiteu ale egite taholea, La Tahalo Uru ge kolia soio tegiteu, la golugolu tegiteu ge usu pepeho, eia ge abi taia giteu la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka. 30La valalua me hatavivile usu ale igoie egite pou la balavala, mulimuli egite ge pou la mahelala, me la valalua me hatavivile taku usu ale igoie egite pou moli la savelela, mulimuli egite ge pou sesele te la balavala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index