Soekvorm

Matiu 26

Egiteu la mulugaluga viputumulia veia egite ge bili e Iesus

(Mark 14:1-2; Luk 22:1-2; Ioanes 11:45-53)

1E Iesus vimari egiteu la valalua me hatavivile kaluvu, eia goio veia giteu la valalua la vimari tetala mago 2“Amuto rovia, la haro ilua moliti soloio te La Ilali La Poloselela, te la haro ale egite la valalua la gima ge lao tola e Latu La Tahalo ge katu tolea oata te la tauvalautu.”

3Goio, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo me egiteu la mulugaluga tegiteu la valalua e Israel, egite goio pou vikapopo oio te la luma te Kaiapas, eia la mulugaluga tegiteu e pris. 4Goio, egite pou vikapopo mai ele, egite viputumuli la gauru isa veia egite ge lao tola kokovu e Iesus ovola veia egite ge bilia eia ge peho. 5Eala moli isahari tegiteu goio vikara maie mago “Etato umala ge lao tolea te la haro La Ilali La Poloselela, la vuhula egiteu la valalua me hatavivile ge usu omai e Ierusalem, egite masaga pepeho e Iesus ele, egite soukama ge soko la vikuela, la mautu ge masua.”

La tavile isasa tigitaro la lalu la abirila oata te la gamale Iesus

(Mark 14:3-9; Ioanes 12:1-8)

6Goio, e Iesus oio popou te la luma te Saimon oio la mautu e Betani. Me la tahalo ale e Saimon, la vovola pala sereka gegeru. 7Tio e Iesus oio popou, la tavile isa loio, eia vahari la botol la bulu la obu isasa. La lalu aleie eia mali vivili tataho pasi, la mapala tai uru sesele. Eala moli la tavilele goio voropola molia la botol bisi ele, eia abia goio tigitaroa oata te la gamale Iesus ale eia popou te la ilali. 8Tio egiteu la valalua la vimari tetala, egite hiloa, egite igo totolo, egite goio vitahi baololi lou egiteu mago “Ilava eia tigitaro bulalahu molia la lalu ale? 9La lalu alele la mapala uru pasi, koramulia veia etato ge abi la uati uru ovola ge suli legiteu la valalua ale pou la savelela.”

10Eala moli e Iesus rovitia veia egite vikara kukukumu mai ele, eia goio tahi egiteu mago “Ilava amuto igo totolo la tavilele? Eia igoti la irovilala ale taritigi pepeho somai taku. 11La valalua me hatavivile ale pou la savelela, egite ge omai tamutou la leavala tomi, eala moli eau kama ge pou tabaa lou omai tamutoue. 12Ale eia tigitaro la lalu ale mali vivilie oata te la gamague, eia mai ale raragi mugati la vovogu te la pileho taku. 13Eau vei seselea mutou, oio te la galegale tomi ale egite ge veipala la valolo ale taritigi, tio te la galegale tomi ele egite ge veipala tai la irovilala ale la tavilele eia igotiagu. La visuli uru tetala somai taku ge mahuli moli mai ele.”

E Iudas veia eia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu la valalua la gima

(Mark 14:10-11; Luk 22:3-6)

14Goio, isa tegiteu la valalua te Iesus ale savulusa gete lua, eia moli ale egite toila e Iudas Iskariot, eia goio hiliti taro egiteu, eia goio tegiteu la mulugaluga tegiteu e pris, 15eia goio tahi egiteu mago “Mai eau ge sugu taro e Iesus soio tamutou, amuto ge lotoau la uati iriva sesele?” Tio egite loloa mai ele, egite goio abiala e kina savulu tolu. 16Goio sokoa te la haro moli alele e Iudas goio sokoa veia ge sivuti isa la gauru ale eia ge sugu taro e Iesus soio tegiteu.

E Iesus mite ali La Ilali La Poloselela

(Mark 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Ioanes 13:21-30)

17Tio, ale la siloko la haro te La Ilali La Poloselela, egite la valalua la vimari te Iesus goio tetala, egite tahia mago “Mave, eme masagea veia amite ge raragiamu La Ilali La Poloselela oiove?”

18E Iesus lolo la tilahi tegiteu mai ele, eia goio kolia mago “Amuto ge goilo la mautu uru e Ierusalem, amuto ge goio te la tahalo ale amuto ge hiloa eia oio pou taitali amutou, amuto ge veiala maie ‘La Tahalo La Vimari baha la merera maie mago: La haro la pileho taku eia hagagaviti, eau masagea veia amiteu me la valalua la vimari taku ge ali La Ilali La Poloselela oio te la luma taume.’” 19Tio egite la valalua la vimari tetala goio igo seselea mai e Iesus veia giteu ele, egite goio raragi La Ilali La Poloselela.

20La paga maulavi, e Iesus me egiteu la valalua tetala ale savulusa gete lua, egite goio pou raragi te la ilali. 21Egite goio alali, e Iesus goio veia giteu mago “Eau vei seselea mutou, isa oio kabili tamutou ele ge sugu taroau soio tegiteu la gima taku.”

22Tio, egite loloa mai ele, egite tomi ilo buruko, egite isasa goio tahia mago “Tahalo Uru, eme soioge kama veia eau ia? Eau ale ouka!”

23Tio, e Iesus goio veia giteu mago “Eiala moli ele amilua vitivu vikapopo, eia moli eiala ge sugu taro eaue. 24E Latu La Tahalo eia ge poga tavu la pileho mai sesele La Buk Tabu veipalea. Eala moli e maura la tahalo ale ge sugu taro e Latu La Tahalo, eia ge taritigi pepeho tetala mai e tilala kama ge pigoa.”

25Tio, e Iudas ale ge sugu taroa, eia goio tahia mago “Tahalo La Vimari, eme soioge kama veia eau, ia?”

E Iesus goio kolia soio tetala mago “Eme molie, eiala eme veitiale.”

E Iesus mite pou vikapopo te la tapasi la ilali tetala

(Mark 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Korin 11:23-25)

26Egite oio alali, e Iesus goio abi la bret isa, eia vaisale La Tahalo uru ovola, eia goio tovia giteu la valalua la vimari tetala. Eia veia giteu mago “Amuto abia, amuto ge alia, ale la mailigu.”

27Goio, eia abi isa la kap la vaen, eia vaisale La Tahalo Uru ovola, eia goio abia giteu, eia veia gite mago “Amuto tomi ge liu ovola. 28Ale la kasosogu ale mai la irovilala ale amuto ge rovia veia la merera te La Tahalo Uru me la igogolu taku, eia sesele. La kasosogu ge pagegele, eia ge vimahuli la valalua me hatavivile usu, la vuhula oio te la pileho taku eau ge vimavulaha egiteu te la iruru tegite. 29Eau vei seselea mutou, eau kati ge liu lou la vaen kara te ale eau ge liu la vaen ale halaba vikapopo le amutou, oata te la balile Tete.”

30Tio, e Iesus goio veia giteu mai ele, egite goio bau isa la bilau la vaisalela. Egite bau kaluvu, egite hiliti, tuga. Egite tuga, egite goio la gove bisi e Oliva, egite pouo.

E Iesus vei matagaga pala mugeale Pita veia eia ge tahi taroa

(Mark 14:27-31; Luk 22:31-34; Ioanes 13:36-38)

31Goio, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Galogo moli, amuto tomi ge taga taroau, mai la merera te La Buk Tabu eia veia La Tahalo Uru vikara maie:

La tahalo la vibaumuli la sip taku,

eau ge bilia eia ge peho,

egiteu la sip tomi ge hele bura.

32Egite ge biliau, eala moli eau ge mahuli rivu lou, eau ge mamuga soio e Galilea, amuto ge mulimuli.”

33Tio, e Pita goio hiliti, eia veiale Iesus mago “Egiteu tomi ele ge taga tarome, eau moli ge ouka.”

34Eala moli e Iesus goio koliala mago “Eau vei seseleamu, galogo e kukureko souka ge tali, eme ge tahi taroau vaka tolu.”

35Eala moli e Pita giriri vagari mago “Mai egite ge bilime, egite ge bili tai eau, egite ge bili tomi etalua, eau kama ge tahi tarome.” Tio egite tomi la valalua la vimari tetala, egite vei taiale Iesus mai ele.

E Iesus pou te la kilaka oio la malilo e Getesemane

(Mark 14:32-42; Luk 22:39-46)

36Goio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio la malilo ale egite toila e Getesemane. Tio e Iesus goio veia giteu la valalua tetalale mago “Amuto ge poue, eau ge pou soiole, ge kaka muga bakisi.” 37Eia puli egiteu ale taho tolu e Pita, e Iakob, e Ioanes egite tomi ele goio tilimulia, eala moli e Iesus eia ilo buruko seseleti, la gabutatalala tetala marapa viruru. 38Eia goio veia giteu mago “Eau ilo buruko pepeho pasi mai ale eau ge peho. Amuto ge pou omaie, eau ge goio ge kaka, amuto ge lagolago omaie.”

39Tio, e Iesus tuga moli bakisi soio, eia gotalo mavuta lagu tugu, eia kaka maie “Tete, mave, eia kama koramulia veia eme ge abi taro leau la iloburukola ale pogeaue? Eala moli umala ge tilimuli la masasagala taku, ge tilimuli moli la masasagala taume.”

40Tio, eia kaka mai ele, eia goio beua soio tegiteu taho tolu, eia hilo egiteu oio mavutati. Eia goio veiale Pita mago “Mave, amuto kama koramulia ge pou taliau la mata la haro isa moli, ia? 41Taritigi amuto ge pahutu tataho, amuto ge vagari tai la kilaka, e Satan souka ge tovo lalai amutou. Soioge la kalulu mutou oilo eia vagari, eala moli la vovo mutou kama vagari.”

42Tio, eia goio hiliti taro lou egiteu, eia goio kaka lou, mago “Tete, mai eia kama koramulia veia eme ge abi taro leau la iligiligi ale eme vipouau ovola, eala moli eau ge bole molia, eau ge tilimuli molia mai la masasagala taume.”

43Tio, eia goio beu loua soio tegiteu taho tolu, eia sivuti egiteu oio mavutati lou, la vuhula egite mata tutulu pepeho. 44Tio eia hiloa veia egite mavutale, eia goio beua, eia kaka lou la vakatolula, eia kaka lou mai ale igoitio.

45Tio, mulimuli eia beu loua soio tegiteu taho tolu, egite so mamavuta, eia ilo buruko, eia goio palo egiteu, eia veia giteu mago “Amuto mavutati lou, ia? Ko, amuto maila tataho ele, la mata la haro guviti ale la gima ge sugu taro e Latu La Tahalo soio tegiteu la valalua ale kama kokora. 46Hiliti, etato ge tuga! Hiloa, la tahalo ale ge veipaleau gageie eia loio sibitalati ele!”

E Iudas sugu taro e Iesus soio tegiteu la valalua la gima

(Mark 14:43-50; Luk 22:47-53; Ioanes 18:3-12)

47E Iesus so vikarakara soio tegiteu la valalua la vimari tetala taho tolue, e Iuda sibitala robo egiteu, e Iudas moli ale isa tegiteu la valalua te Iesus ale savulusa gete lua. Eia sibitala vikapopo la valalua usu ale egiteu la mulugaluga tegiteu e pris me egiteu la ururu baha egiteu ele. Egite ababi la voviso, la obobu. 48Eala moli e Iudas vei loho mugatia giteu mago “Amuto ge hilo la tahalo ale amila ge vigau, me eiala moli ele. Amuto ge lao tolea, amuto ge sau tola tigia ge pulia soio.” 49Tio e Iudas goio sele tavu moli e Iesus, eia veiala mago “La logo sesele, tahalo uru!” Tio eia goio vigaua.

50Eala moli e Iesus goio veiale Iudas mago “Tabaragu, taritigi eme ge igo hari molia mai la gabutatalala taume ale eme gomai veia ge igoa.”

Tio, egite hiloa e Iudas vigau e Iesus mai ele, egite goio lao tolea. 51Eala moli la tahalo isa te Iesus ale magiri hagagavi ele, eia kamu tavu molia la viso tetala, eia goio barautu taro la gavusa la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris isasa.

52Tio, e Iesus hiloa mai ele, eia goio veiala mago “Eme ge sugu rivu lou la viso taume soio te la mulila. Egiteu tomi ale vaubi me la viso, egite ge poga tavu la pileho te la viso lou. 53Mave, eme kama rovia veia eau koramulia ge kaka e Tete, eia ge baha taro egiteu la angelo usu pepeho sesele, egite ge gomai ge taho loio taku. 54Eala moli mai eau ge vulo taro la viluala mai ele, la merera te La Buk Tabu somai taku eia kati ge puru tigi ale eia veia egite ge lao toleau, ge biliau, eau ge peho.”

55Tio, e Iesus goio vulo soio tegiteu la valalua ale gomai veia ge lao tolea, eia veia giteu mago “Eau la tahalo isa, eau vahiliti la vaubila, ia? Ale amuto gomai, amuto ababi la voviso, la obobu, veia ge lao toleau. La haroharo tomi eau pou oio te la luma la lotu, eala moli amuto kama lao toleau. 56Eala moli la iruru ale amuto igotiale, eia vipuru seseleti la merera tegiteu la bilalaha ale pala, ale egite kekesia te La Buk Tabu.” Tio eia veia giteu la merera tetala mai ele, egite la valalua la vimari tetala tomi egite hiliti, hele taroa.

Egite vimagiri e Iesus te la vigagiala tegiteu la mulugaluga

(Mark 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Ioanes 18:13-14,19-24)

57Goio, egiteu ale lao tola e Iesus ele, egite goio lapua soio te la luma te Kepas, eia la mulugaluga tegiteu e pris. Eala moli oio te la luma tetalale egiteu la valalua la mari te la merera te Moses, vikapopo tai me egiteu e ururu, egite vikapopoti oio poupou. 58Eala moli egite lapu e Iesus soilo volale, e Pita tauale Iesus ebikoka. Eia tiroro moli te la mata la bigomu ale goilo te la luma te Kepas ele, eia goio pou vikapopo legiteu la valalua la vagari robo la luma, egite pou vikapopo mai ele, e Pita veia ge pou muga ge rovia veia la rova egite ge igoa soio te Iesus.

59Tio, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo tai me egiteu e ururu tomi, egite paa la tahalo isahari ale ge kauale Iesus isahari la merera te la vulovulola ale eia igigoa, veia ge visigolo mai ele veia eia la tahalo la iruru, egite ge koramulia mai ele veia ge bilia. Tio la valalua usu sibitala veia ge ubi le Iesus la vikarara la visigolola isahari, 60eala moli egiteu la mulugaluga kama sivuti isa la tahalo ale eia koramulia ge veipala la merera ale tikumu sesele veia egite ge bilia ovola.

Tio, egite paa muli la tahalo isahari mai ele goio egira taho lua hiliti, 61egira vei mago “La tahalo ale pala amila loloa eia veia maie ‘Eau ge lobe la luma la lotu te La Tahalo Uru, la haro itolu ge polo, eau ge vimagiri loua.’”

62Tio, la mulugaluga tegiteu e pris eia hiliti, eia goio tahi e Iesus mago “Mave, eme la kiloli la merera isa soio tegirua, ka ouka? La vuhu la merera tegirua ale egira virere taliti leme ovola eia soioge mave?” 63Eala moli e Iesus makovu moli, eia kama koli la merera tetala.

Tio, la mulugaluga tegiteu e pris goio tahi loua mago “Ale eau tahi seseleme, veia eme ge vikara sesele te la isa La Tahalo Uru ale eia sekela moli mahuli, eme e Kraist e Latu La Tahalo Uru, ka ouka, ia?”

64E Iesus goio veiala mago “Meie, eiala moli ele eme veitiale. Ale eau veia mutou tomi ele, mulimuli amuto ge hilo e Latu La Tahalo eia ge pou te la gale La Tahalo Uru e gata, eia ge loata la tuluvu la mori, eia ge gomai.”

65Tio, la mulugaluga tegiteu e pris eia lolo la vikararala te Iesus mai ele, la hatela mamasi sesele, eia sile la kairobola tetala mai la irovilala soio tegiteu veia eia igo totolo pepeho pasi. Eia goio veia giteu mago “Etato kama ge tola lou isa lou la tahalo ale ge veipala la iruru tetala. Hiloa, amuto lolo seseletia, eia toi bulalahu la isa La Tahalo Uru, eia veia eia sesele e latulae, eia tikumu pasi. 66Tio amuto gabutatala mave sesele ovolale?”

Tio, egiteu e ururu tomi kolia soio tetala mago “Eia tikumu. Eia koramulia veia etato ge bilia eia ge peho.”

67Tio, isahari tegiteu goio kavurasi volu la lagula, egite kuea. Egite isahari goio sabala la galela, 68egite goio tahia mago “Eme e Kraist, ioge eme ge vikara matagaga ere kueti emei ele?”

E Pita tahi taro e Iesus

(Mark 14:66-72; Luk 22:56-62; Ioanes 18:15-18,25-27)

69Tio, e Pita so popou ogala, la tavile isa bisi, eia la bilalaha te la mulugaluga tegiteu e pris, eia goio veia giteu ale popou ele mago “Eia tai pala eia vikapopo le Iesus la tau Galilea.”

70Eala moli e Pita tahi taroa te la mata giteu la valalua tomi, eia vei mago “Ouka, eau kama rovi la merera ale eme veveiale.”

71Eia veiala mai ele, eia goio gali sogala te la mata la bigomu ale goilo te la lumale, tio la tavile isa lou hiloa, eia goio veia giteu la valalua me hatavivile ale egite magiri hagagavi ele, mago “La tahalo aleie, eia pala vikapopo le Iesus la tau Nasaret.”

72Eala moli e Pita goio tahi taro lou, eia vei mago “Sesele oata, eau kama rovi la tahalo alele!”

73Tio, kama tabaa, la valalua isahari, ale egite magiri hagagavi te Pitale, egite goio tetala, egite veiala mago “Eia sesele, eme ge isa tegiteu la valalua te Iesus ele, eme vikarakara mai sesele egiteu la valalua e Galilea, eala amite rovitia veia eme isa tegiteu ele.”

74Tio, e Pita goio giriri, veia mai la merera tetala eia kama sesele La Tahalo Uru ge bilia, eia vei mago “Sesele oata, eau ale kama rovi la tahalo ale amuto veveiale, ouka viruru.” Tio eia vikara mai ele kaluvu, e kukureko goio tali.

75Tio, e Pita goio loloa e kukureko eia taliti ele, eia gabutala rivu lou la merera ale e Iesus veitiala, ale eia veitiala mago “E kukureko souka ge tali, eme ge tahi taro eau vaka tolu veia eme kama rovi eau.” Tio e Pita gabutala rivu la merera ale e Iesus veiala mai ele, eia ilo buruko pepeho, eia goio gali sogala, eia tali pepehotio.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index