Soekvorm

Yowane 7

Yesu kana kahao nige yodi sunuma

1Saha se tubu ta mulidiwai kabo Yesu ye tautakikili Galili magaidiyao udoiꞌudoi udiyedi. Yona nuwatu bena tabu ye laulau Yudeya, matawuwuna temenai Dius tauwoyaidi iya se nayanayaei bena kabo se unui. 2Na Dius yodi Gwau Miyaidi Henuwaisinina* huyana ye hanahanauma, 3ede Yesu kana kahao se hededelau unai se wane, “Kowa taba ku lau Yudeya, na temenai laulau gigigigibwalidi kabo ku ginaulidi na yom hekahekatao se kitadi. 4Ena tamowai hesau ye henuwa bena tamowai maudoidi iya kabina se kata, meta saha ye ginaginaulidi ne taba nige ye ginauli wadawadamyena. Ena kowa laulau gigigigibwalidi ku ginaginaulidi, bena ku hemasalahaꞌuyoigo na tamowai maudoidi se kitago.” 5Na iya kana kahao meta siya nige se kawamamohoiyei.

6Na Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yau yogu huya sola nige ye lage bena taba ya lau. Na huya maudoina udiyedi meta komiu gonowana kwa lau. 7Tanoubu ta tamowaidiyao taba nige gonowana se subugomiu, na yau meta se subugau, matawuwuna laulau saha se ginaulidi wa ya hededehemasalahadi meta laulau ta se yababa. 8Komiu kwa lau gwauyala ne unai, na yau taba nige ya laowa, matawuwuna yogu huya dudulaina sola nige ye lage.”

9Teina hedehedede ta mulidiwai ede Yesu ye miyamiya teha Galili unai. 10Iyamo huyana kana kahao wa se laoko gwauyala ne hesabana, kabo iya hinage ye lau, na yona lau ne unai meta tamowai nige kabina se kata. 11Na gwauyala ne unai Dius tauwoyaidi Yesu se wasewasenei na se henahenamai se wane, “Tamowai wa, iya ede haedi?”

12Boda maudoidi iya se hetahetalagadigadiguguyei. Hekadi se wane, “Iya tamowai namwanamwana.” Na hekadi se wane, “Nigele! Iya boda taulupolupoidi.” 13Na iyamo nige tamowai hesau Yesu ye hededehemasalaha boda kalidiwai, matawuwuna ede siya Dius tauwoyaidi wa se matausiyedi.

Gwau Miyaidi Henuwaisinina unai Yesu ye lauhekata

14Gwauyala mayadaidi duwaduwalina unai na kabo Yesu ye mwalaesae numa tabuna bakubakuna unai na ye hetubu ye lauhekata. 15Ede Dius tauwoyaidi se siliyata na se wane, “Teina tamowai ta kulikuli tabudi nige se hekata. Na idohagi to kabidi ye katakalili?”

16Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Yogu lauhekata ta nige yau ya bom yogu nuwatu, na tauhetamaligauma yona nuwatu. 17Ena tamowai hesau ye henuwa bena Yaubada yona nuwatu ye miyawatani, kabo gonowana yogu hedehedede ta ye nuwatulobaidi meta ya bom yogu lauhekata o Yaubada yona lauhekata. 18Ena tamowai hesau ye bom yona nuwanuwatu unai ye hedehedede, meta ye henuwa bena taba tamowai iya se hededetausaei. Na yau yogu nuwatu ede bena tauhetamaligauma wa tamowai se hededetausaei. Unai ya hedehededemamohoi, na nige ya kaikailupolupo. 19Mose laugagayo ye leyawa, na nige tamowai hesau luwamiuyena laugagayo ta maudoidi ye miyawatanidi. Na ye saha to kwa henuwa bena kwa unuigau?”

20Boda wa se hededebui se wane, “Yaluwa yabayababana ye luwuigo. Kaiteya ye henuwa bena ye unuigo?” 21Yesu ye hededelau udiyedi ye wane, “Laulau gigigigibwalina kesega ya ginauli Sabati mayadaina unai na maudoimiu kwa siliyata. 22Sola pelitome kabikabina kwa nuwatui: Mose pelitome kabikabina ye hekatagomiu, na kabina kwa kata meta nige Mose unai ye laoma, na kada mumugao udiyedi ye laoma. Na komiu Mose yona lauhekata wa kwa ginauliwatani* meta huya hekadi mayadai Sabati unai kwa hepehepelitome. 23Mayadai Sabati unai tamowai kwa hepelitomedi, na yomi nuwatu bena tabu Mose yona laugagayo kesega kwa utusi. Na yau meta mayadai Sabati unai tamowai hesau yaluwana yo tauna ya henamwanamwadi. Na ye saha to kwa koipiliyegau? 24Tabu ginauli kadi kao udiyedi kwa kitadi na yomi hekasa kwa ginaginaulidi, na bena nuwanuwatu mamohoidi mo udiyedi yomi hekasa kwa ginaulidi.”

Dius tamowaidiyao yodi nuwapwanopwano

25Na Yelusalema tamowaidiyao hekadi se hedede se wane, “Teina tamowai ta meta se wasewasenei bena taba se unui. 26Na ye laoma ede boda matadiwai ye hedehedede, na idohagi to tauwoyaeda nige saha hesau se ginauli kalinawai? Nuwana kabina se kata meta iya Keliso? 27Na teina tamowai ta yona kabalaoma meta kabina ka katako. Taba iya Keliso meta yona kabalaoma nige gonowana tamowai hesau kabina ye kata.”

28Yesu sola numa tabuna bakubakuna wa unai ye laulauhekata na ye kalinalakilaki ye wane, “Komiu yomi nuwatu meta kabigu kwa kata yo yogu kabalaoma hinage kabina kwa katako. Iyamo ya laoma ta meta nige yau ya bom yogu nuwatuwai, na tauhetamaligauma ne meta iya mamohoina. Na iya nige kabina kwa kata, 29na yau meta kabina ya kata, matawuwuna ede iya unai ya laoma yo iya hinage ye hetamaligauma.”

30Kabo Yesu bena se kabihekahini, na iyamo nige tamowai hesau ye kabilau unai, matawuwuna yona huya sola nige ye lage. 31Na boda wa luwadi ne unai meta tamowai gwaudi Yesu se sunumaei na se wane, “Ka nuwatui teina tamowai ta meta iya Keliso. Matawuwuna ede tamowai hesau nige gonowana laulau gigigigibwalidi ye ginaulidi doha teina tamowai ta.”

Yesu tauhaina se hetamalidi

32Bodalakilaki wa Yesu yona gigibwali wa se hetahetala, na Paliseya tamowaidiyao yodi hedehedede wa se lapui ede maiyadiyao kaitalasam tauwoyaidi kabo numa tabuna kedana taukitahetetena hekadiyo se hetamalidi se lau bena Yesu se hai na se laeyama kalidiwai.

33Yesu yona lauhekata ye tubei ye wane, “Huya kubwakubwa mo yau kabo maiyamiu na kabo ya uyo tauhetamaligauma wa unai. 34Komiu kabo kwa waseneigau, na taba nige kwa lobaigau; yo komiu nige gonowana kwa laoma yogu kabamiya ne unai.”

35Dius tauwoyaidi se bom se henahenamaiꞌuyoidi se wane, “Teina tamowai ta kabo haedi ye laulau, unai taba nige ta lobai? Nuwana kabo ye lau kehadao se haimiyamiyaidi Giliki tamowaidiyao luwadiyena wa udiyedi, na menai kabo Giliki tamowaidiyao ye hekatadi? 36Yona hedehedede ta kaniyodi ede saha, doha ye wane, ‘Komiu kabo kwa waseneigau, na taba nige kwa lobaigau. Yo komiu nige gonowana kwa laoma yogu kabamiya ne unai.’?”

Waila maumaulina bonobonowasina

37Gwau Miyaidi Henuwaisinina mayadaina gehegehena yo saesaena unai kabo Yesu ye tolo na kalinana lakilakina unai ye wane, “Ena tamowai hesau gadona ye magu, meta bena ye laoma kaliguwai kabo waila ye numa. 38Doha peloweta hesau kulikuli tabuna unai ye kuliyako ye wane, ‘Ena kaiteya ye sunuma kaliguwai, kabo iya unai waila maumaulina ye bonobonowasima.’”

39Teina hedehedede ta “waila maumaulina” meta Yesu Yaluwa Tabuna hedehededena ye hedehededei. Na kaiteyadi Yesu se sunumaei kabo Yaluwa ne se hai. Huyana ne unai meta Yaluwa wa sola nige se hai, matawuwuna ede Yesu kana kao saesaena mamohoina Yaubada sola nige ye hemasalaha.

Boda wa se hekasa matawuwuna ede Yesu

40Boda wa teina hedehedede ta se lapui ede hekadi se wane, “Mamohoi, teina tamowai ta meta iya Peloweta* wa.”

41Hekadi se wane, “Teina Keliso wa”, na hekadi se wane, “Nige. Kabina ka katako meta Keliso taba nige Galili unai ye laoma. 42Na kulikuli tabuna unai ye hemasalaha meta Keliso ne iya wasawasa Dawida kana isimulita hesau na Dawida yona magai Betelehema unai kabo ye laoma.” 43Unai boda wa luwadiyena meta nuwanuwatu labui, matawuwuna ede Yesu. 44Na boda hesau se henuwa bena se kabihekahini, na iyamo nige tamowai hesau ye kabilau Yesu unai.

Dius tauwoyaidi Yesu nige se sunumaei

45Numa tabuna kedana taukitahetetena wa Yesu yona hedehedede wa se lapuidi ede se uyo taukaitalasam tauwoyaidi yo Paliseya tamowaidiyao wa udiyedi. Kabo tauwoyawoya wa se henamailau udiyedi se wane, “Matawuwuna saha to iya nige kwa hai na kwa woyaiyama?”

46Keda taukitahetetena wa se hededelau udiyedi se wane, “Sola nige tamowai hesau yona hedehedede ka lapui doha iya.”

47Paliseya tamowaidiyao wa se hededelau udiyedi se wane, “Nuwana komiu hinage ye lupohaigomiu? 48Kabina kwa kata meta kai yo tauwoyawoya saesaedi luwamaiyena nige hesau tamowai me ye sunumaei. 49Na teina boda ta meta Mose yona laugagayo nige kabina se kata, unai Yaubada yona hededeheyababa kabo ye talu kalidiwai.”

50Na Nikodemo—iya nabada wa unai ye lau Yesu ye kita wa, yo iya tauwoyawoya ne kadi kaha hesau—ye hededelau udiyedi ye wane, 51“Yoda laugagayo ye hedede meta taba nige tamowai hesau ta hegilugaibui, na bena ta lapulau unai yo saha ye ginauli wa wasana ye hedede ta lapubagunaei, na kabo ta nuwatuhekasa.” 52Ede se hededebui se wane, “Nuwana kowa hinage Galili unai ku laoma? Kulikuli tabuna bena ku hasilinamwanamwaei, na kabo unai ku lobai meta taba nige peloweta hesau Galili unai ye laoma.” 53Na kabo maudoidi wa se dahalaigwaligwali se lau yodi numa.

Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index