Soekvorm

JOU SOEKTOG: Juan 21:16

 • JUAN 21:16 (CTU)

  16Jesús tsi' cha' c'ajtibe Simón ti' cha'yajlel: Simón, i yalobilet bʌ Juan, ¿c'ux ba ma' wubiñon? che'en. Tsi' jac'be: C'ux cu, c Yum. A wujil mij c'uxbiñet, che'en. Tsi' cha' sube: Cʌntan c tiñʌme' che'en.

 • San Juan 21:16 (RVC)

  16Volvió a decirle por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro le respondió: «Sí, Señor; tú sabes que te quiero.» Le dijo: «Pastorea mis ovejas.»

 • SAN JUAN 21:16 (MILNT)

  16Te ní xáhaⁿ tùcu‑gá xii té Pèlú: —Xǐmú, déhe té Jònás, ¿cùu iní ñáhá‑n xìi‑í‑u? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te ní xáhaⁿ tùcu té Pèlú: —Mèstrú, cùu iní ñáhà‑í, yòhó sa nàha‑n —cachí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ‑gǎ: —Te núu ducaⁿ, te coto‑n cuè mbéè‑í —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé.

 • S.Juan 21:16 (RVR1960)

  16Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas.

 • Juan 21:16 (VBL)

  16“Cuida de mi corderos,” le dijo Jesús. “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” le preguntó por segunda vez. “Sí, Señor,” le respondió, “tú sabes que te amo,”