Soekvorm

Yohane 13:25

25Ago senu mai ami Yesu nana zorage baro be dane potiro ego senua awa, “Tua, ni are tosi?”