Soekvorm

Matiu 10

Yesura bua mai amira zazo.

1Yesu meni bua mai nuso 12 zawa senu muwa bi tunaira putoure yaya eure taure korawaira putou awa numorekare potinua awa. 2Aposolo 12 amira zazo nusokare awa ego ewa: Giti kopi Simon zazo nuso zo Petoro, nami nuso Anderea, Yakobo Zebedira mai, ata nami nuso Yohane, 3Filip ata Batolomiu, Tomas ata Matiu takis pumai ema, Yakobo Alifayora mai, ata Tadias, 4Simon Zelote ata Yudas Iskeriot nu noe Yesu kereninua awa.

Yesu meni bua mai nusore bua ge senua.

5Yesu meni bua mai nuso 12 awa nukare buara iyetitinoise ego senua awa, “Nikare ema Yudakora nana zebura oko bayawe, ata Samaria nata amira dai oko bayawe. 6Isreli ema dubura lama tara awewenai amira nana daba bamuwo. 7Susawise ge ego ine tugata wewo: Anutu imata Tua wero nuamunoya amira be zora awinoya. 8Ago inoise yayare awa kora weu. Ota bebetenai awa dai awa-uzeu. Ago inoise boyare awa kora weu boya wawa wae. Ota bi tuneu. Nikare putou awa zuma tepo pumewa, are nikare da ago bua awa zuma tepo weu. 9Moni bamuta moni pei-maai awa oko peniro puro bayamunowa. 10Nikare ebete ena kaita oko desasenawe. Tama woi eto tepo, o sandol seka zo tepo, o bogi zo tepo, ago noiwo. Nera kota, bua ema nukare nena zuma tepo potai nai gege awa. 11Are nata zota zora kei awero giro gita ema kokopai zo kau wewo. Ago wero zo gawa ewanana wai giro so nusora witiro da ago gege awai-duwai inoma bamuwo. 12So nusokarera wititinoise giro ego sewo, ‘Tuara gawa nisokare nana itaise.’ 13Ago sawa sora mama meni ninai te wai giro ge nisokare meni nusokare nana ena me waise. Ota sora mama meni ninai te kaka wamu wai giro Tuara gawa nisokare nana ena gege me waise. 14Nata zorata so zora bayawa nikare sawa kaka diamu wara, o ge nisokarera berea wai sara giro so awa doro bamuwo. Ago wero wowo nusokare te nisokarera itia awa deregiweu osae. 15Na me memeka sane. Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire nata eto zazo nusoto Sodomto Gomorare amira ema ina mou tamamunora. Ota ge nisokare azu samunora nata amira ema meni awa ina mou-mau bamu tamamunora.

Mou neire neire kei awamunoya.

16Sana niniu. Na nikare iyetitinona, awa lama eni abu sunara nana soe iyetai ago ine awa. Are nikare uma inoise noiwo. Ago wero goroba tepo betata-batata noiwo. 17Nikare ema ite wero baititinoise noiu. Nukare nikare puro koto nusokarera bayamunora. Ata yere ibu nusokarera ena nikare wamu meni damunora. 18Awa daba kota, nikare bua mai naso nowewa amira ema giti kopira nanata ema tua nana puro bayara ge bua wamunowa. Are nikare nusokare nana benaurata noko diga nana benaura zewai wero Oziga Ewanana sero kereniwo. 19Nukare nikare puro ema giti kopira nana potara ge nogo samunonikai asinoise kotumu-katumu oko wawe. Ina saira be kei awai amire ge samu wawa Ozana meni nimorekare ge potai samunowa awa. 20Ge sawa ge nisokare oko wamunoya. Mama nisokarera Ozana meni duba nisokarera nuamunoya amira ge wamunoya awa. 21Namisini eni meni namisini nusokare betarise sero iwora wanera potamunora. Mamana eni meni mai awiso nusokare betarise sero iwora wanera potamunora. Mai awiso eni meni miamai mamana iwo inoise betarise sero iwora wanera potamunora. 22Nikare zazo naso puro nowewa amira ema dapikarago nimorekare tini kapaire wamunora awa. Are zo nu zewai wero dopero noma betamunoya, nu awa Anutu meni soero pamunoya. 23Are nata zora nuawa dero tunara giro nata awa doro noko zora bamuwo. Na me sane. Nikare bua isusauma Isreli nata sero ena bua kaka wero pesunamu inuawa na Emara Mai meni noko kei awamunona awa.

Tuare wewa te namorekai wamunora.

24Mai zota zo meni gipai ema nuso dainiro witai ine oko itia. Ota soumai meni ema tua nuso dainiro bamu wai ine awa dai oko itia. 25Mai meni gipai ema nuso meni wago wai te wamunoya. Ota noko soumai meni ema tua nuso ine wai amire te wamunoya awa. Nukare namore Bira Mama asewa, are bua mai nasore da ago ine ge waya-kawaya samunora awa. 26Ata saineba, susu nisokare bezero itia awa ama kei damu nai gamunora. Are nikare nukare giro azu oko wawe. 27Ge eni nane bezero tugata inowena awa dubu bamura ena kereniu gare. Ota kiakara dana meni ninai awa dai damu damuke ena kereniro seu. 28Tama aiso nisokare daba dero ititi nisokare damu inoise putou kau wamunora, nukare awa azu oko wawe. Tamare ititire eto dago musunai dega niaore amira bayamunoya amira putou awa nuso nana itia, nu awa giro azu weu. 29Ni suriri awa nena me tepo, are maketira ena ni suriri eto amira zuma awa toea daimata gege. Ata Mama nisokare meni gai te kaka wamu wai zo oko duro betamunoya. 30Ota ema nisokare nana meni awa Mama meni nikare dia wero baititinoise giti tu nisokare azimuro tepo inowia awa. 31Ni suriri dainiro amira zuma awa bamu tepo, ota ninekare meni awa zuma bamure. Are nikare azu oko wawe. Mama meni gai te kaka wamu wai, nena waya zo nisokare nana tepo oko kei awamunoya. 32Zo nu emara nana benaura ena ‘Na Yesura mai wero nowena’ ago samunoya, awa nane ema amire utura Mama naso amira benaura ena ‘Nu awa mai naso’ ago samunona. 33Ota zo nu erama nana benaura ena na begi wamunoya, nu awa nane utura Mama naso amira benaura ena ina begi wamunona awa.

Yesu meni ge puro munu ema bama zazaumuwa.

34Na bega pumamu kota, ema bama zazaumamu sero muna awa. Are ge naso emo zazaumuro nuamunowa. 35Mai mata dirire mamanare zaumamunora. Ata miamaire mai bama dirire zaumamunora. Babumanare imeti-gagarare da ago zaumamunora awa. 36Dubu da ami zaumuro iwo ina-wa wamunora. 37Zo nu miata mama nuso ara tamai bamu inoise namore pei-kaka wamunoya ami gegenai naso wai ine tepo. Zo nu mai nuso mata dirita bama diri ara tamai bamu inoise namore pei-kaka wamunoya ami gegenai naso wai ine tepo. 38Ota zo numa ni pasinai nuso dimuro na ama kaka wamu wamunoya, nu ami da ago ine gegenai naso wai ine tepo awa. 39Zo numa nuai nuso soyamunoya ami nuai nuso taragamunoya. Ota zo nu na emo inoise nuai nuso duamunoya ami nuai me tamamunoya awa.

Yesu emo inoise otao mamai dumi pumai.

40Ema zo nu nikare kora wamunoya, awa namore wetia ago ine wamunoya. Ota namore wamunoya, awa da ago ine na iyetinua amire wetia ago ine wamunoya. 41Ema zo meni porofete zo porofete wero noi giro kora-makora wamunoya nu ami porofetera ina amira te pumamunoya. Zo nu ema etutiro nuai zo etutiro noi giro kora wamunoya ami ema etutiro nuaira ina amira te pumamunoya. 42Na me memeka sane. Zo meni erama na ama ganinowera amira nana zo mai naso noi giro ou zobi-zabi dumuro potai namunoya, ou potamunoya ami ina nuso me pumamunoya.” Ago senua awa.