Soekvorm

Matiu 5:42

42Ota zo meni nena zo emo isa sai giro poti pumae. Ota nena niso zo tepo puro nuamu sai giro azu oko sase.