Soekvorm

อพยพ int

บท‍นำ

ชื่อ “อพยพ” หมาย‍ถึง “การ​เดิน​ทาง​ออก” และ​พาด‍พิง​ถึง​เหตุ‍การณ์​สำคัญ​ใน​ประ‌วัติ‍ศาสตร์​อิสรา‌เอล ซึ่ง​มี​อธิบาย​ใน​พระ‍ธรรม​เล่ม​นี้​คือ การ​ที่​ชน‍ชาติ​อิสรา‌เอล​เดิน​ทาง​ออก​จาก​อียิปต์​หลัง‍จาก​ตก​เป็น​ทาส

พระ‍ธรรม​นี้​แบ่ง​ออก​เป็น​สาม​ตอน‍หลัก​คือ 1) การ​ปลด‍ปล่อย​คน​ฮีบรู​จาก​การ​เป็น​ทาส​และ​การ​เดิน​ทาง​ไป​ยัง​ภูเขา​ซี‌นาย 2) พระ‍เจ้า​ทรง​กระ‌ทำ​พันธ‌สัญญา​กับ​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​ที่​ภูเขา​ซี‌นาย พระ‍องค์​ประ‌ทาน​กฎ‍เกณฑ์​ทาง​จริย‌ธรรม ทาง​การ​ปก‍ครอง​และ​ทาง​ศาสนา​เพื่อ​ให้​พวก‍เขา​ดำ‌เนิน​ตาม 3) การ​ก่อ‍สร้าง​และ​ตก‍แต่ง​สถาน‍นมัส‌การ​ของ​คน​อิสรา‌เอล​ตลอด‍จน​กฎ‍เกณฑ์​เกี่ยว‍กับ​ปุ‌โร‌หิต​และ​การ​นมัส‌การ​พระ‍เจ้า ยิ่ง‍กว่า‍นั้น พระ‍ธรรม​นี้​ได้​พรรณ‌นา​พระ‍ราช‌กิจ​ของ​พระ‍เจ้า​เมื่อ​ทรง​ปลด‍ปล่อย​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​ที่​ตก​เป็น​ทาส​และ​ทรง​สร้าง​พวก‍เขา​ให้​เป็น​ชน‍ชาติ​ที่​มี​ความ​หวัง​ใน​อนา‌คต

บุค‌คล​สำคัญ​ของ​พระ‍ธรรม​เล่ม​นี้​คือ โม‌เสส ผู้​ที่​พระ‍เจ้า​ทรง​เลือก​ให้​นำ​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์​ออก​จาก​อียิปต์ พระ‍ธรรม​อพยพ​บท​ที่​ยี่‍สิบ​เป็น​ตอน​ที่​รู้‍จัก​กัน​อย่าง​แพร่‍หลาย​ด้วย​กล่าว‍ถึง​พระ‍บัญญัติ​สิบ​ประ‌การ

โครง‍ร่าง​ของ​เนื้อ‍หา

1. คน​อิสรา‌เอล​ได้​รับ​การ​ปลด‍ปล่อย​ให้​เป็น​อิสระ​จาก​อียิปต์ (1:1-15:21)

- การ​เป็น​ทาส​ใน​อียิปต์ (1:1-22)

- กำ‌เนิด​และ​ชีวิต​ตอน‍ต้น​ของ​โม‌เสส (2:1-4:31)

- โม‌เสส​กับ​อา‌โรน​เผชิญ​หน้า​กับ​กษัตริย์​แห่ง​อียิปต์ (5:1-11:10)

- เทศ‌กาล​ปัส‌กา​และ​การ​เดิน‍ทาง​ออก​จาก​อียิปต์ (12:1-15:21)

2. การ​เดิน​ทาง​จาก​ทะเล​แดง​ถึง​ภูเขา​ซี‌นาย (15:22-18:27)

3. พระ‍บัญญัติ​และ​พันธ‌สัญญา(19:1-24:18)

4. การ​ตั้ง​เต็นท์​แห่ง​สักขี‍พยาน​และ​คำ‍ชี้‍แนะ​เรื่อง​การ​นมัส‌การ (25:1-40:38)

ฉบับมาตรฐาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011

สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย

The Holy Bible – Thai Standard Version 2011

Copyright © 2011 Thailand Bible Society

More Info | Version Index