Soekvorm

Markos 8:12

12Endob i Jesuse fénsénarén i kéférénawa nuwe sabaf bé kétete i fédéw ne. Brab ménbéréh mano, “I de begom do étéw méuyag béleewe ni, sedek ongoté kom i mékégaife? Béréhé ku begom i toowe, énda rigoné kuy mékégaife inok méngintoow gom.”