Soekvorm

Matalikilo 10:5

5Inyungu zyabaaba nzezyakaabana nyika zyabamasi zili kunkomwe yalwizi, umwi aumwi mbuli mwaambo wakwe aluzubo lwakwe akati kabamasi,