Soekvorm

Levitiko 16

1 Ko e anga ʻae hū ʻae taulaʻeiki lahi ki he potu māʻoniʻoni. 11 Ko e feilaulau maʻae angahala maʻana. 15 Ko e feilaulau maʻae angahala ʻae kakai. 20 Ko e kosi fetuku. 29 Ko e kātoanga fai maʻu ʻi he taʻu ʻoe fakalelei.

1PEA naʻe folofola ʻa Sihova hili ʻae mate ʻae ongo foha ʻo ʻElone, ʻi heʻena fai ʻae feilaulau ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea na mate; 2Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, “Lea ki ho taʻokete ko ʻElone, ke ʻoua naʻa faʻa haʻu ia ki he potu māʻoniʻoni ʻi he loto puipui ʻi he ʻao ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa, ʻaia ʻoku ʻi he funga puha; telia naʻa mate ia: he te u fakahāhā au ʻi he nofoʻanga ʻaloʻofa. 3‌ʻE pehē ni ʻae haʻu ʻa ʻElone ki he potu māʻoniʻoni: ʻe ʻomi ʻe ia ʻae pulu mui ko e feilaulau maʻae angahala, mo e sipitangata ki he feilaulau tutu.” 4Pea ʻe ʻai ʻe ia ʻae kofu tupenu hinehina māʻoniʻoni, pea ke ʻai ki hono sino ʻae kofu vaʻe tupenu hinehina, pea ke nonoʻo ʻaki ʻae noʻo tupenu hinehina, pea tatā ʻaki ʻae tatā tupenu hinehina: ko e ngaahi kofu māʻoniʻoni ʻeni; ko ia te ne kaukau ai hono sino ʻaki ʻae vai, pea ʻai ia kiate ia. 5Pea te ne toʻo ʻe ia mei he fakataha ʻoe fānau ʻa ʻIsileli, ʻae ʻuhikiʻi kosi ʻe ua ko e feilaulau maʻae angahala, mo e sipitangata ʻe taha ko e feilaulau tutu. 6Pea ʻe ʻatu ʻe ʻElone ʻae pulu ki he feilaulau maʻae angahala, ʻaia ʻoku maʻana, ʻo fai ʻaki ʻae fakalelei maʻana pea mo hono fale. 7Pea ʻe toʻo ʻe ia ʻae ongo kosi, ʻo ʻatu ia ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi he matapā ʻoe fale fehikitaki ʻoe kakai. 8Pea ʻe fai ʻae talotalo ʻe ʻElone ki he ongo kosi: ke vahe ʻae taha maʻa Sihova, pea ko e taha ko e kosi fetuku. 9Pea ʻe ʻomi ʻe ʻElone ʻae kosi naʻe talotalo ke vahe maʻa Sihova, ʻo ʻatu ia ko e feilaulau maʻae angahala. 10Ka ko e kosi, ʻaia naʻe talotalo ke vahe ke hoko ko e kosi fetuku, ʻe ʻatu moʻui pe ia ʻi he ʻao ʻo Sihova, ke fai ʻaki ia ʻae fakalelei, pea ke tukuange ia ke ʻalu ki he toafa ngaongao ko e kosi fetuku. 11Pea ʻe ʻomi ʻe ʻElone ʻae pulu ki he feilaulau maʻae angahala, ʻaia ʻoku ʻatu maʻana, pea ne fai ʻaki ʻae fakalelei maʻana, pea mo hono fale, pea ʻe tāmateʻi ʻe ia ʻae pulu ʻoe feilaulau maʻae angahala, ʻaia ʻoku ʻatu maʻana. 12Pea ʻe toʻo ʻe ia ʻae ipu ʻaingaʻafi ʻoku fonu ʻi he malalaʻi afi vela mei he funga feilaulauʻanga ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea mo e falukunga lahi ʻoe meʻa namu kakala kuo tuki ke iiki, pea te ne ʻomi ia ki loto ʻi he puipui: 13Pea ʻe ʻai ʻe ia ʻae meʻa namu kakala ki he afi ʻi he ʻao ʻo Sihova, koeʻuhi ke ʻufiʻufi ʻe he kohu ʻoe meʻa namu kakala ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa, ʻaia ʻoku ne ʻufiʻufi ʻae fuakava, telia naʻa mate ai ia: 14Pea ʻe toʻo ʻe ia mei he toto ʻoe pulu, ʻo luluku ʻaki hono tuhu ki he nofoʻanga ʻaloʻofa ki he potu hopoʻangalaʻā; pea te ne luluku ʻae toto ʻi he ʻao ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa ʻaki ʻa hono tuhu ke liunga fitu.

15¶ Pea te ne toki tāmateʻi ʻe ia ʻae kosi ki he feilaulau maʻae angahala, ʻaia ʻoku maʻae kakai, pea ʻe ʻomi hono toto ki loto ʻi he puipui, pea ʻe fai ʻaki ʻae toto ʻo hangē ko ia naʻe fai ʻaki ʻae toto ʻoe pulu, ʻo luluku ia ki he nofoʻanga ʻaloʻofa, pea ʻi he ʻao ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa: 16Pea te ne fai ha fakalelei koeʻuhi ko e potu māʻoniʻoni, ko e meʻa ʻi he taʻemaʻa ʻae fānau ʻa ʻIsileli, pea ko e meʻa ʻi heʻenau ngaahi talangataʻa mo ʻenau ngaahi angahala: pea ʻe fai pehē ʻe ia ki he fale fehikitaki ʻoe fakataha, ʻaia ʻoku tuʻu ʻiate kinautolu ʻi he lotolotonga ʻo ʻenau ngaahi meʻa taʻemaʻa. 17Pea ʻe ʻikai ʻalu ki he fale fehikitaki ʻoe fakataha ha tangata ʻe tokotaha, ʻoka hū ia ki ai ke fai ʻae fakalelei ʻoe potu māʻoniʻoni, kaeʻoua ke haʻu ia kituʻa, pea ʻosi ʻene fai ʻe ia ʻae fakalelei maʻana, pea mo hono fale, pea koeʻuhi ko e kakai kotoa pē ʻo ʻIsileli. 18Pea te ne ʻalu kituʻa ki he feilaulauʻanga ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Sihova, pea fai ʻae fakalelei koeʻuhi ko ia; pea ʻe toʻo ʻae toto ʻoe pulu, mo e toto ʻoe kosi, pea ʻe ʻai ia ki he ngaahi nifo ʻoe feilaulauʻanga ʻo takatakai. 19Pea te ne luluku ʻae toto ki ai ʻaki hono tuhu ke liunga fitu, ʻo fakamaʻa ia, ʻo fakatapui ia mei he ngaahi taʻemaʻa ʻae fānau ʻa ʻIsileli.

20¶ Pea ʻoka hili ʻene fakaʻosi hono fakalelei ʻoe potu māʻoniʻoni, mo e fale fehikitaki ʻoe fakataha, mo e feilaulauʻanga, ʻe toki ʻomi ʻe ia ʻae kosi moʻui: 21Pea ʻe hilifaki ʻe ʻElone hono nima fakatouʻosi ki he ʻulu ʻoe kosi moʻui, ʻo vete ki ai ʻae ngaahi hia kotoa pē ʻae fānau ʻa ʻIsileli, mo ʻenau ngaahi talangataʻa kotoa pē, mo ʻenau ngaahi angahala, ʻo ne hilifaki ia ki he ʻulu ʻoe kosi, pea te ne fekau ke tataki atu ia ki he toafa ʻe ha tangata ʻoku ngalingali mo ia: 22Pea ʻe fua ʻe he kosi ʻo ʻave ki he fonua lala, ʻenau ngaahi hia kotoa pē: pea te ne tukuange ʻe ia ʻae kosi ʻi he toafa. 23Pea ʻe haʻu ʻa ʻElone ki he fale fehikitaki ʻoe fakataha, pea toʻo hono ngaahi kofu tupenu hinehina, ʻaia naʻa ne ʻai ʻi heʻene ʻalu ki he potu māʻoniʻoni, pea te ne tuku ia ʻi ai: 24Pea te ne kaukau ʻe ia hono sino ʻaki ʻae vai ʻi he potu māʻoniʻoni, pea ʻai hono kofu, pea ʻalu atu, pea te ne ʻatu ʻae feilaulau tutu ʻaʻana, mo e feilaulau tutu ʻae kakai, ʻo ne fai ʻae fakalelei maʻana, pea mo e kakai. 25Pea ko e ngako ʻoe feilaulau maʻae angahala ʻe tutu ʻe ia ia ki he feilaulauʻanga. 26Pea ko ia naʻa ne tukuange ʻae kosi ko e kosi fetuku ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau hono sino ʻi he vai pea hili ia, ʻe haʻu ia ki he ʻapitanga. 27Pea ko e pulu ki he feilaulau maʻae angahala, mo e kosi ki he feilaulau maʻae angahala, ʻaia naʻe ʻomi hono toto ke fai ʻaki ʻae fakalelei ʻi he potu māʻoniʻoni, ʻe fetuku ia kituaʻā ʻi he ʻapitanga: pea ʻe tutu ʻi he afi hona kili, mo hona sino, pea mo hona kinohaʻa. 28Pea ko ia ʻoku fai ʻa hono tutu ʻe fō ʻe ia hono kofu, pea kaukau hono sino ʻi he vai, pea toki haʻu ia ki he ʻapitanga.

29¶ Pea ko e fekau tuʻumaʻu ʻeni kiate kimoutolu ʻo taʻengata: koeʻuhi ʻi hono fitu ʻoe māhina, ʻi hono hongofulu ʻoe ʻaho ʻoe māhina ke mou fakavaivai ʻakimoutolu, pea ʻoua naʻa fai ha momoʻi ngāue, pe ko ha tokotaha ʻo homou fonua pe ko ha tokotaha ʻoku ʻāunofo ʻiate kimoutolu. 30Koeʻuhi ʻe fai ʻe he taulaʻeiki ke fakalelei maʻamoutolu, ke fakamaʻa ʻakimoutolu, koeʻuhi ke mou maʻa mei hoʻomou ngaahi angahala ʻi he ʻao ʻo Sihova. 31‌ʻE ʻiate kimoutolu ia ko e Sāpate mālōlō, pea te mou fakavaivai ʻakimoutolu, ko e fekau ia fai maʻu ʻo taʻengata. 32Pea ko e taulaʻeiki ko ia ʻaia kuo ne fakanofo, mo ne fakatapui ʻe ia ke ngāue ʻi he ngāue fakataulaʻeiki ʻo fetongi ʻene tamai, ʻe fai ʻe ia ʻae fakalelei, pea ʻe ʻai ʻe ia ʻae ngaahi kofu tupenu hinehina, ʻio, ʻae ngaahi kofu māʻoniʻoni: 33Pea ʻe fai ʻe ia ʻae fakalelei koeʻuhi ko e potu tapu lahi, pea fai ʻe ia ʻae fakalelei koeʻuhi ko e fale fehikitaki ʻoe fakataha, pea koeʻuhi ko e feilaulauʻanga, pea ʻe fai ʻe ia ʻae fakalelei maʻae ngaahi taulaʻeiki, pea koeʻuhi ko e kakai kotoa pē ʻoe fakataha. 34Pea ko e fekau fai maʻu eni ʻo taʻengata kiate kimoutolu, ke fai ʻae fakalelei maʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻo tuʻo taha ʻi he taʻu koeʻuhi ko ʻenau ngaahi angahala. Pea naʻa ne fai ia ʻo hangē ko e fekau ʻa Sihova kia Mōsese.