Soekvorm

Génesis 46

Ic'ot ta Egipto li Jacobe

1Li Israele iloc' batel; laj yich' batel scotol li c'usitic oy yu'une. C'alal ic'ot ta Beersebae, te c'ot smilbe smoton li Dios yu'un stote, ja' li Isaaque. 2Te ta yac'ubalil ic'opanat ta xvayech yu'un Dios li Israele. Jech i'albat:

—Jacob —x'utat.

—Li' oyune —xi itac'ov li Jacobe.

3Jech i'albat yu'un li Diose:

—Vu'un Diosun, ja' li Dios yu'un atote. Mu me xaxi' ti chabat ta Egiptoe yu'un te chc'ot jboles ep amomnich'nab. Jun muc'ta lum ta xbat cu'un. 4Li' ta orae vu'un ta jchi'inot batel ti c'alal chabat ta Egiptoe, xchi'uc vu'un ta xlic quic' sutel tal li amomnich'nabe. Jech noxtoc c'alal chachame, ja' te chasq'uelot li anich'on Josee —x'utat.

5Jech iloc' batel ta Beerseba li Jacobe. Imuyesat ta careta yu'un li xnich'nabe. Xchi'uc la smuyesic ta careta scotol li xnich'nabique xchi'uc li yajnilique, yu'un li faraone stacoj batel careta sventa chcuchatic o batel. 6Jech ibat ta Egipto xchi'uc scotol boch'otic oy yu'un li Jacobe, xchi'uc xvacaxtac, xchijtac, xchi'uc scotol li c'usitic yan oy ono'ox yu'un c'alal te oy ta Canaane. 7Ibatic xchi'uc scotol li xnich'nabtaque, xchi'uc stsebetic, xchi'uc smomnich'nabtac.

8Li israeletic ti ibatic ta Egiptoe, ja' li Jacob, xchi'uc xnich'nabtac, xchi'uc smomnich'nabtaque, ja' jech sbiic:

Rubén, ja' li sba xnich'on Jacobe. 9Li xnich'nabtac Rubene ja' Hanoc, Falú, Hezrón, xchi'uc Carmi.

10Li xnich'nabtac Simeone ja' Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar, xchi'uc Saúl, ja' li yol canaán antse.

11Li xnich'nabtac Levie ja' Gersón, Coat, xchi'uc Merari.

12Li xnich'nabtac Judae ja' Er, Onán, Sela, Fares, xchi'uc Zara. Li Er xchi'uc Onane te ichamic comel ta Canaán banamil. Li xnich'nabtac Farese ja' Herzón xchi'uc Hamul.

13Li xnich'nabtac Isacare ja' Tola, Fúa, Job, xchi'uc Simrón.

14Li xnich'nabtac Zabulone ja' Sered, Elón, xchi'uc Jahleel.

15Scotol le'e ja' li xnich'nabtac Jacob ta yan yajnil, Lea sbie. Ja'o te ivoq'uic ti c'alal te oyic ta Padan-arame. Xchi'uc oy jun stseb noxtoc, Dina sbi. Ta scotolique oy oxlajuneb xcha'vinic (33) c'alal ta vinic antsetic.

16Li xnich'nabtac Gade ja' Zifión, Hagui, Ezbón, Suni, Eri, Arodi, xchi'uc Areli. 17Li xnich'nabtac Asere ja' Imna, Isúa, Isúi, Bería, xchi'uc jun stsebalic, Sera sbi. Li xnich'nab Beriae ja' Heber xchi'uc Malquiel. 18Scotol le'e ja' xnich'nab Jacob noxtoc ta yan yajnil, Zilpa sbi. Li Zilpae ja' squiara ac'bil yu'un stot li Leae. Ja' oy vaclajunebic (16) ta scotolic.

19Li yalabtac Raquele, ja' li yajnil Jacobe, ja' José xchi'uc Benjamín. 20Li xnich'nabtac José ti ivoc' te ta Egiptoe ja' Manasés xchi'uc Efraín. Ja' yol li Asenate, ja' li stseb jun pale te ta lum On, Potifera sbie. 21Li xnich'nabtac Benjamine ja' Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, xchi'uc Ard. 22Scotol le'e ja' yalab xnich'nabic li Jacob xchi'uc Raquele. Ja' chanlajunebic (14) ta scotol.

23Li xnich'on Dane ja' Husim sbi. 24Li xnich'nabtac Neftalie ja' Jahzeel, Guni, Jezer, xchi'uc Silem. 25Le'e ja' xnich'nab Jacob ta yan yajnil, ja' li Bilha sbie. Ja' li squiara Raquel i'ac'bat yu'un stote. Ja' oy vucubic ta scotolic.

26Ti c'u yepal ibatic ta Egipto li Jacob xchi'uc yalab xnich'nab ti jun xch'ich'al xchi'uque, ja' vaquib xchanvinic (66) ta scotolic. Pero mu'yuc atabil li yajniltac xnich'nabe. 27Te oy noxtoc li chib xnich'nab José ti ivoq'uic ta Egiptoe. Jech oy lajuneb xchanvinic (70) ta scotolic c'alal ta yalab xnich'nab li Jacob ti te ic'ot naquiicuc ta Egiptoe.

28Li Jacobe la stac jelovel li Judae yu'un ac'o bat yalbe tal José ti ac'o bat snup ta Gosén li stote. Te ic'ot ta Gosén scotolic. 29Li Josee laj yac' ta chapanel scareta sventa chcaji batel, yu'un chbat snup ta Gosén li stote. C'alal ic'ot yo' bu oy li stote, c'ot xvoch' ta meyel. Jal laj yoc'ta sbaic. 30Li Israele jech lic yalbe li xnich'one, ja' li Josee:

—Lec oy, laj xa quilot jtuc ti cuxulote, ja' yu'un li vu'une xu' xa chicham —xut.

31Li Josee jech laj yalbe li sbanquiltaque xchi'uc li yantic boch'otic oy yu'unique:

—Li' ta orae, chbat jc'opan li faraone. Chbat calbe ya'ay ti lavulic xa acotolic li' ta jtojol xchi'uc li jtotique, vo'oxuc ti laliquic tal ta Canaán banamile. 32Chcalbe ya'ay noxtoc ti ja' avabtelic sts'unel chijetic xchi'uc vacaxetique, ja' yu'un laj aviq'uic tal scotol. 33C'alal chayic'oxuc li faraone, me chasjac'boxuc c'usi avabtelique, 34albeic ti ja' avabtelic o sts'unel chij xchi'uc atot ame'ic ta abic'talique. Me jech chavalbeique, xu' chayac'boxuc avich'ic li osil te ta Gosene. Yu'un li egiptoetique oy mantal yu'unic ti mu xu' co'ol chnaqui xchi'uquic li jchabichijetique —xut sbanquiltac li Josee.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index