Soekvorm

Números 4

Sc'oplal yabtel levietic

1Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisés xchi'uc Aarone. Jech laj yalbe:

2“Tsacbo ta vun sbiic li levietique, ja' li smomnich'nabtac Coate. Lec ta jujuchop sbi xatsac xchi'uc ta jujubej snaic. 3Ja' xatsacbe ta vun sbiic li boch'otic yich'ojic lajuneb xcha'vinic (30) sjabilalic c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil, ti xu' xa yu'unic li abtel ta ch'ulna pasbil ta nucule.

4“Li abtel oy ta sventaic li smomnich'nabtac Coate ja' bats'i tsots sc'oplal. Ja' jech chac li'i: 5C'alal me oy chc'ot yorail chanovic batel yan velta li achi'iltaque, li Aarón xchi'uc xnich'nabe ja' tsloq'uesic li velo ti macbil o li bats'i lequil ch'ul cuartoe. Ja' ta xpixic o li xcaxail jmantale. 6Ts'acal ac'o xpixic ta jc'oluc nucul noxtoc; ja' li nucul ti bu ven leque. Ts'acal ac'o xpixic ta jlicuc yax'elan poc' noxtoc; jc'ol no'ox ac'o yaq'uic. Te ac'o yaq'uic li te'etic sventa xq'uechubile. 7Ac'o yaq'uic jc'oluc yax'elan poc' ta sba li mexa yu'un Dios ti te oy o ta ch'ulna pasbil ta nucule. Te ta sba li mexae, ac'o xlechanic li platoetique, li muc'tic cucharaetique, li copaetique, li jarroetic sventa ya'lel ts'usubetic chaq'uic ta smoton Diose, xchi'uc li pan ti chaq'uilanic o ta stojol Dios scotol orae. 8Ta sba yac'ol le'e ac'o slamanic jlicuc tsajal poc', xchi'uc ac'o yaq'uic jc'oluc nucul noxtoc; ja' li nucul ti bu ven leque. Xchi'uc te ac'o yaq'uic li ste'el sventa xq'uechubile. 9Ts'acal ac'o stsaquic jlicuc yan yax'elan poc'. Ja' ac'o smaquic o li candeleroe, xchi'uc li candiletique, xchi'uc li stsinubiltac li xyochubiltaque, xchi'uc li bic'tal platoetique, xchi'uc scotol li vasoetic sventa yav aceitee. 10Scotol le'e ac'o xpixic lec ta lequil nuculetic. Te ac'o yaq'uic noxtoc li ste'eltac sventa xq'uechubile.

11“Jech noxtoc ac'o smaquic ta yax'elan poc' li scajleb jmoton pasbil ta c'anal taq'uine. Ac'o xpixic ta lequil nuculetic, xchi'uc te ac'o yaq'uic li ste'eltac sventa xq'uechubile. 12Ts'acal ac'o stsobic scotol li c'usitic chtun ta sventa yabtel Dios te ta ch'ulna pasbil ta nucule. Ac'o xchupic ta jlicuc yax'elan poc'. Ts'acal ac'o xpixic ta lequil nuculetic noxtoc. Ac'o xq'uechic batel ta xq'uechubil. 13Li scajleb xchic'ubil jmotone ac'o scusic lec loq'uel li xepuale xchi'uc li stanile. Ac'o xpixic lec ta tsajal poc'. 14Ta sbae ac'o yaq'uic scotol li c'usitic chtun c'alal chchiq'uic li jmotone. Ja' li yav ac'aletique, li xluchubiltac ti'bole, li spalailtaque, li muc'tiquil tazae. Scotol le'e ja' li c'usitic chtun ta scajleb jmotone. Ac'o smaquic ta lequil nuculetic scotol, xchi'uc te ac'o yaq'uic noxtoc li ste'eltac sventa xq'uechubile. 15C'alal me laj yo'ntonic ta xpixel c'usitic chtun ta jventa li Aarón xchi'uc xnich'nabe, xchi'uc me lec xa chapal yu'unic sventa chich'ic batel c'alal chanovique, ac'o talicuc li smomnich'nabtac Coate. Ja' ac'o yich'ic batel scotol. Pero me jutuc mu me spic ta sc'obic li c'usi voc'bil cu'un sventa cabtele yu'un jech mu xchamic ta jtojol. Scotol li c'usitic chtun te ta ch'ulna pasbil ta nucule ja' yabtel chich'ic batel li smomnich'nabtac Coate. 16Li Eleazar, xnich'on banquilal pale Aarone, ja' me tsventain li aceite sventa candiletique, xchi'uc li pom ti lec muic yiq'ue, xchi'uc li bec' trigo ti chich' aq'uilanel o scotol c'ac'al ta sventa jmotone, xchi'uc li aceite sventa chich' yabtelique. Jech noxtoc oy ta sventa chchabiic ec li ch'ulna pasbil ta nucule xchi'uc scotol li c'usitic te chtune”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

17Li Muc'ul Diose jech laj yalbe yan velta noxtoc li Moisés xchi'uc Aarone:

18“Li jchop sbiic liquemic ta Coate, mu me xavaq'uic ch'ayuc sts'unubalic te ta stojol li levietique. 19Ti c'u cha'al mu spiquic li c'usitic voc'bil cu'un sventa chtun te ta ch'ulna pasbil ta nucul yu'un jech mu xmilatique, tsc'an ac'o spasic jech chac li'i: Li Aarón xchi'uc xnich'nabe ja' yabtel ac'o yalbeic ta jujuntal c'usi xu' tspasic, xchi'uc c'usitic oy ta sventaic chich'ic batel. 20Jech mu persauc ch-och sq'uelic li c'usi voc'bil sventa cabtele, xchi'uc jech mu xchamic”, xi li Muc'ul Diose.

21Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese. Jech laj yalbe:

22“Tsacbo ta vun sbiic scotol li smomnich'nabtac Gersone. Lec ta jujume'il xatsac xchi'uc ta jujubej snaic. 23Ja' xatsacbe ta vun sbiic li boch'otic yich'ojic xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil, ti xu' xa yu'unic abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule.

24“Li smomnich'nabtac Gersone ja' yabtelic jech chac li'i: 25Ja' chich'ic batel li poq'uetic sventa ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc stuc li ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc li lequil nuculetic ti macbil o sjole, xchi'uc li poc' ti macbil o sti' li ch'ulna pasbil ta nucule. 26Xchi'uc ja' chich'ic batel li poq'uetic ti macbil o li scoralil ch'ulnae, xchi'uc li poc' smac sti' coral yo' bu comen li ch'ulnae, xchi'uc li scajleb jmotone. Xchi'uc ja' te capal chich'ic o batel li yaq'uiltaque, xchi'uc scotol li c'usitic chtun sventa yabtelic te ta ch'ulnae. 27Li Aarón xchi'uc xnich'nabe ja' ac'o yalbeic smomnich'nabtac Gersón li c'usitic yabtelique xchi'uc li c'usitic xu' chich'ic batele. Vo'oxuc avabtelic chavalbeic scotol li c'usitic ac'o spasique. 28Ja' jech yabtel sme'ilalic li smomnich'nabtac Gersón tsc'an tspasic te ta ch'ulna pasbil ta nucule. C'alal tspas li yabtelic le'e, ja' q'uelbilic yu'un li Itamar, xnich'on banquilal pale Aarone.

29“Tsacbo ta vun sbiic noxtoc li smomnich'nabtac Merarie. Lec ta jujuchop sbi xatsac xchi'uc ta jujubej snaic. 30Ja' xatsacbe ta vun sbiic li boch'otic yich'ojic xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil, ti xu' xa yu'unic li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 31Li abtel ti tsc'an tspasic te ta ch'ulnae ja' chich'ic batel li tenalte'etic sventa ch'ulnae, xchi'uc li xq'uechubiltaque, li yoyaltaque, xchi'uc li snaclebtac yoyale. 32Ja' chich'ic batel noxtoc yoyaltac li coral ti setbil o li ch'ulnae, xchi'uc li snaclebtac yoyale, xchi'uc li yantic ste'eltaque, xchi'uc li c'usitic yan chtun yu'unic sventa ch-abtejique. Vo'ot avabtel chavalbe ya'yic lec li c'usitic ja' yabtel chich'ic batele. 33Li smomnich'nab Merarie ja' jech li yabtelic tsc'an ac'o spasic te ta ch'ulna pasbil ta nucule. C'alal tspas li yabtelic le'e, ja' chq'uelatic yu'un li Itamar, xnich'on banquilal pale Aarone”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

34Li Moisés, xchi'uc Aarón, xchi'uc li banquilaletic yu'un israeletique lic stsacbeic ta vun sbi scotol li smomnich'nabtac Coate. Lec ta jujume'il la stsaquic, xchi'uc ta jujubej snaic. 35Ja' la stsacbeic ta vun sbi scotol li boch'otic yich'ojic xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil ti xu' xa yu'unic li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 36Ti c'u yepal la staique ja' cha'mil xchi'uc o'lol xvaxquibal ciento (2,750) ta scotol. 37Ja' jech yepal li smomnich'nabtac Coat ti xu' xa ch-abtejic ta ch'ulna pasbil ta nucule. Ja' ti c'u yepal iloc' yu'unic li Moisés xchi'uc Aarón c'alal la stsacbeic sbi jech chac c'u cha'al i'albatic yu'un Muc'ul Diose.

38Ti c'u yepal iloc' li smomnich'nabtac Gersón ti lec ta jujume'il laj yich' atel xchi'uc ta jujubej snaique, 39ja' ti yich'ojic xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil, ti xu' xa yu'unic abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule, 40ja' cha'mil xchi'uc vaquib ciento xchi'uc lajuneb xcha'vinic (2,630) ta scotol. 41Ja' jech yepal li smomnich'nabtac Gersón ti xu' xa ch-abtejic ta ch'ulna pasbil ta nucul. Ja' ti c'u yepal iloc' yu'unic li Moisés xchi'uc Aarón c'alal la stsacbeic sbi jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

42Ti c'u yepal iloc' ta scotol li smomnich'nabtac Merari, ti lec ta jujuchop sbi pasbil xchi'uc lec ta jujubej snaique, 43ti yich'ojic xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil, ti xu' xa yu'unic li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule, 44ja' oxmil xchi'uc chib ciento (3,200) ta scotol. 45Ja' jech yepal li smomnich'nabtac Merari ti xu' xa ch-abtejic ta ch'ulna pasbil ta nucule, ja' ti c'u yepal iloc' yu'unic li Moisés xchi'uc Aarón c'alal la stsacbeic sbi jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisese. 46-48Ti c'u yepal iloc' ta scotol li levietic c'alal itsacbat sbiic yu'un Moisés, xchi'uc Aarón, xchi'uc li banquilaletic yu'un israeletique ja' o'lol sbalunmil xchi'uc chanvinic (8,580) iloc' ta scotol. Scotol le'e lec ta jujuchop sbiic pasbil, xchi'uc ta jujubej snaic. Ja' boch'otic yich'ojic xa lajuneb xcha'vinic (30) jabil c'alal ta lajuneb yoxvinic (50) jabil, ti xu' xa yu'unic li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 49Ti c'u x'elan la yich' tsacbel sbiique, ja' jech laj yich' pasel jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Dios li Moisese. Xchi'uc ta jujuntal laj yich'ic albel c'usi yabtel ac'o spasic xchi'uc c'usitic oy ta sventa chich'ic batel jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index