Soekvorm

1 Thessalonians 4:7

7Yarrijbayi ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku Godwanyi. Ngala miku nyuliyanyi yarrijba ngambalanya, ngambala jungunkanyi balki nangangi, ngambala barimbikanyi nangangi yuwa kulukankanyi yingkana. Nyuli yarrijba ngambalanya nanganginmuku jandanyimuku, ngambala jungunkanyi kunyba nangangi, ngambala jungunkanyi barrinani kudukudu nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index