Soekvorm

Acts 13:40-41

40-41Marda narrimi manku kudanyu nanda jangkurr jala nyuli yarrijba najana nanangini wankalawanyi. Nayi karuyi nanda wankalanyi Kudwanyi, ‘Mankukiyi kudanyu, narri jala yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi. Marda narringkimi mankumanku kudanyu ngakinkanyi jangkurranyi. Jaliyi narri yurlwa ngakinkanyi jangkurranyi, baki janarringka janyba. Yabimba ngayu ngiruka yaji, yinini yinini yaji nayimanji ngala narri jungku wanka. Ngala miku janarri kuyu nanda yaji, jala ngayu yabimba. Miku janarri kuyu nanda jangkurr jalija yingkawanyi nyulu milidimba narrinya nanankanyi yajinyi.’ Nani yarrijbayi wankalawanyi. Marda narrimi manku kudanyu nanda jangkurr Kudkanyi. Jaliyi narri miku kuyu nayinda jangkurr, baki janarringka janyba.” Barriwa. Nani yanybayi Bul yalungi jurjina.

42Ngala buli jilajba jurjnanyi Bul marda Barnabas, ngajaka yali yingkamuku jali jungku bulandu jurjina, ngakaja yali bulanya, jabula wijba jurjyurri yingkana Sadidi, baki jabula milidimba mili nanamannga jangkurranyi. Jabula karu yalunya mili nanankanyi jangkurranyi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index