Soekvorm

Colossians 1:13-14

13-14Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Kudwanyi. Wabula barri ngambalili durrijba nanda balki yuwa nangangi Sayidinkanyi. Nyulili Sayidin ngambalangi mambuka, bakili ngambala jungku balkina yuwana Kudkanyi. Ngala jali ngambala kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki ngambala kuyuyi Kud ngambalangi mambuka. Nyuli manjmanjamba ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Manjamanjamba nyuli ngambalangi balki yaji, janybangangi nangki Jisus Krayis nanankanyi balkinyi yajinyi. Baki nanijba barri ngambala jandanyimuku nangangi Kudkanyi, baki nyulu lalanbaka ngambalanya yurrngumba barri. Baki nanankardi barri marda ngambalimi karu Kud, ngambala mirnarrijbangka muwa nangangi barri. Barriwa.

15-16Mikukimi nganinyiwanyi najba Kud. Mikukimi najba. Ngala Jisus Krayis barri, nyuluwannga barrinani Kud, baki kajamukunyi yali najba Jisus Krayis jali nyulu jungku nayiba wayka jambana. Nyuluwannga barrinani Kud. Wabula kamambarra karuyi Jisus Krayis yabimbikanyi yaji Kudwanyi, baki yabimbayi bukamba nanda yaji Jisus Krayiswanyi. Yabimba nyuli bukamba yaji wandijiyana, jambana baki lalijina. Yabimba nyuli kamba baki yakarl baki warrawiji. Yabimba nyuli ngiruka yaji, baki mambukamuku. Karuyi Jisus Krayis yabimbikanyi yaji Kudwanyi, baki yabimba nyuli yaji wandijiyana Jisus Krayiswanyi. Yabimba nyuli bukamba yaji nangangi Kudkanyi. Baki nyuli yarrijba Jisus Krayis mambuka bukambijuyngka marda Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index