Soekvorm

John 12:25

25Jaliyi maruka nangka muwa nganinyi, baki miku nyulimi maruka muwa yingkamukuyngka, baki miku nyulimi maruka muwa Kudkanyi. Jungkuka nyulu balkina yuwana Kudkanyi, jala nangka maruka muwa. Janangka janyba, ngala miku nyuliyi wankijba mili. Miku. Ngala nanda jala nangka miku maruka muwa, jala maruka muwa Kudkanyi, nyulu jungkuka kunybana yuwana Kudkanyi. Nyulu yabimbaka yaji, nanankanyi jala nulijba Kud. Nyulu durrijbangka Kud, baki janyulu wankamba nanda baku Kudwanyi. Janyulu jungku wanka nangandu Kudnyina, bayngkani jalija nangka janyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index