Soekvorm

John 18:9

9Yanybayi Jisus barrin, “Yalu jala jilalajba ngakindu yurrngumba, jangayu lalanba yalunya. Yurrngumba jangayu yalunya lalanba.” Nani barri yanybayi Jisus barrin. Duja nanda jangkurr nangangi. Lalanba nyuli yalunya nanamanji jali yalu jila wudumbiji Jisus. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index