Soekvorm

John 20:19

Minimba Nangki Jisus Nangangingkanyi Kandimukuyngka

19Mungana nanamanji Sundi barri, yali jungku malumba barrawuna kandimuku nangangi. Murumba yali bardawa, kijijba yali, marralangangi yali kudanyu mambukamukuyngka Jukanyi, jali yalu wudumba Jisus. Marrala yali kudanyu yalungi. Baki wanbiyayi Jisus karrinjankiwa yalundu. Miku nyuliyanyi ngankijba bardawana. Muningka yalu najba kalawunyi karrinjankurri yalundu. Yanybayi Jisus yalungi, “Nanama narri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index