Soekvorm

John 5

Kunymamba Nyuli Yingka Nganinyi Jisuswanyi

1Baku barri jilajbayi Jisus kula Jirusalimyurri. Jilajba nyuli yingkanyi wangarranyi Jukanyi. 2Nanaba Jirusalim, barriki lukuluku nanaba barrawuyabarrawuyana. Marda murrku bardawa barrikina jilaykanyi danbiyurri. Yingamali bardawa niji nangangi, “Bardawa Jibkanyi.” Marda jiwirl nanaba, bundu nanda bardawa. Yabimba yali ngarndu jiwirlina. Kujarra baki kujarra yingamali ngarndu yali yabimba lukuluku jiwirlina. Nijarrijba yali nanda yaji Ju yanyi, “Bidsada.” 3Kudukudu jali balkijba, jungku yalili ngarnduna kambana, kudukudu. Kudiya yali kabuji yami. Kudiya yali balki nukami marda nguli. Kudiya miku yaliyi jilajba nukamina, kuluka yali yurrngumba. Jungku yalili nanaba kambana, yukumba yali wabudanyi bulbulmbikanyi nyulu wabuda kudiyana. 4Kudiyana jilajbayi Yanjil Kudkanyi kingkarrinya. Jilajbayi Yanjil nanankurri jiwirlyurri. Jidamba nyuli nanda wabuda, baki bulbulmbayi nanda wabuda. Yinarramba nanda lirrka jali ngankijba wabudana bayngkani, kunybijba nyuli mankanyi. Kunybijbayi nanda lirrka wabudana. 5Jungku nyulili nanaba nganinyi. Yurrngumba nyuli jungku nanaba, kajana 38 kindilkurrinyina. Jungku nyuli yurrngumba, balkingangi nangangi mankanyi. 6Jilajbayi Jisus jiwirlyurri. Najba nyuli nanda nganinyi. Jingkijba nyuli nanda jali balkijba mankanyi yurrngumba, baki ngajakayi nganinyi Jisuswanyi, “Nulijba kuna ninji kunybanyi mankanyi.” 7Jananganjayi nganinyiwanyi, “Mambuka. Miku yingka nayiba ngakindu yarriykanyi ngana kalawuyngkurru wabudana. Jali bulbulmba nanda wabuda, yingka nyuli ngankijba wabudana waluwa ngaki. Miku ngayiyi jilajba dulu. Yingka nyuli ngankijba wabudana ngala ngayu jilijba walajba. Yurrngumba yingka ngaki ngankijbayi.” Barriwa. 8Yanybayi Jisus nangangi, “Walajbakiyi. Wudumbakiyi nganyi jalyu, baki jilajbakiyi.” 9Yinarramba nyuli walajba baki kunybijbayi mankanyi. Walajba nyuli, wudumbayi nangangi jalyu baki jilajbayi. Nanda kambana jali kunybijbayi nganinyi, nanda Sadidi. Kunymambayi nanda nganinyi Jisuswanyi Sadidi.

10Najba yali nanda nganinyi mambukamukunyi jurjkanyi. Najba yali, baki karu yali nanda, “Jala Sadidi, baki yanybaka yuwa Jumukuyngka marda ngambalimi miku kuyu yaji Sadidi. Kuyu ninji nganyi jalyu. Nani ninji waki. Yanybaka yuwa, marda ninjimi miku waki Sadidi. Barimba ninji yaji. Jala Sadidi.” Barriwa. 11Jananganja nyuli yalunya nanangini nganinyiwanyi, “Nanda jali ngana kunymamba, karu nyuli ngana, ‘Wudumbakiyi nganyi jalyu, baki jilajbakiyi.’ ” 12Ngajaka yali, “Wanyi nanda. Wanyingi ninya kunymambayi. Wanyi nanda yanybayi nganyi. Wanyi nanda.” 13Ngala miku nyuliya jingkijba nanda jali kunymamba. Miku nyuliya jingkijba Jisus. Kunymambayi nganinyi Jisuswanyi, baki yinarramba karrinjayi Jisus burrandi yalundu murana, karrinja jali yalu lukuluku nangandu. Barriwa.

14Kamu barri wakarambayi nanda nganinyi Jisuswanyi. Wakaramba nyuli nganinyi walkurranyina jurjina. Yanybayi Jisus nangangi, “Kunybijba ninji mankanyi nanijba. Kunybijba. Jungkukiyi kunybana yuwana Kudkanyi. Wijbakiyi jungku balkina yuwana Kudkanyi, bakiyi ninji mili jungku, balkijba ninjiyi mili mankanyi. Balkimirra.” Barriwa. 15Jilajbayi nanda nganinyi yalundurri mambukarri jurjkanyi. Karuyi yalunya Jisuskanyi, Jisuswanyi kunymambayi nangangi mankanyi. 16Jali yalu jingkijba Jisus, nyuli kunymamba nanda nganinyi Sadidi, baki manku yali kiji nangangi. Kiji yali manku nangangi, wakingangi nyuli Sadidi. 17Yanybayi Jisus yalungi, “Wanyingkanyi narri manku ngaki kiji. Wanyingkanyi. Yurrngumba nyulili waki ngaki Buwakanya, marda nanijba nyuluwa waki. Marda ngayu, marda ngayimi waki barrinani nyulu.” Barriwa. 18Jali yalu manku nanda jangkurr Jisuskanyi, baki nulijba yali kurdanbikanyi Jisus. Nulijba yali kurdanbikanyi Jisus, wakingangi nyuli Sadidi, baki kuyungangi nyuli Kud nanganginkanyi Buwakaya, marda yarrijbangangi nangki walkurra mambuka barrinani Kud.

Nyulu Walkurra Mambuka, Nanda Jandanyi Buwakaya

19Mili yanybayi Jisus yalungi, “Yanyba ngayu duja jangkurr. Nanda Jandanyi Kudkanyi, miku nyulimi yabimba yaji nyuluma. Najba nyulili Buwakanya yabimbikurri yaji, baki yabimba nyulu nanamannga yaji, najba jala nyuli. Marda Buwakanya nangangi, marda Jandanyi nangangi, waki bula malumba. Nanda yaji, yabimba jala Buwakayu, nanamannga yaji yabimbaka Jandanyiwanyi. 20Maruka nyulu muwa Buwakanya. Maruka nyulu muwa nanganginkanyi Jandayngkanyi. Minimbaka nangangi Jandanyi, yabimba jala nyulu nani Buwakayu. Minimbaka Jandanyi bukambijuyngka yajinyi. Minimbaka ngirukanyi yajinyi kajanyi. Ngala baku barri, janyulu minimba yingkanyi yajinyi kajanyi. Minimbaja Jandanyi mili ngirukanyi yajinyi. Manmala janarri kudanyu, jalija narri najba nanda, yabimba jalija Jandanyiwanyi. Jalija narri najba nanda yaji nangangi, manmala janarri kudanyu. 21Kudwanyi, janyulu wankamba yalunya yurrngumba jalija yalungka janyba. Janyulu wankamba yalunya yurrngumba. Nani barri Jandanyiwanyi wankamba yalunya jala nyulu yarrijba yalunya. 22Karuyi ngana Kudwanyi, ‘Karrinjarrijba janinji yalunya walu nganyindu. Karrinjarrijba janinji yalunya barrinani Kurdusnyina, baki yanyba janinji yalungi, wanyimuku janinji kuyu ngakindurri.’ Nani barri yanybayi ngaki Buwakanya ngaki. Miku janyulu karrinjarrijba yalunya Buwakayu, Miku. Ngana karuyi Buwakayu karrinjarriykanyi yalunya. 23Baki jingkijba jayalu nangangi Jandanyi, nyulu walkurra mambuka, barrinani nangangi Buwakanya. Ngala jaliyi yalu kalalajba nangangi Jandanyi, baki nanamannga yalu kalalajba nangangi, Buwakaya manjijba jali Jandanyi.”

24Mili yanybayi Jisus yalungi, mambukanyi jurjkanyi, “Karungka ngayu narrinya duja jangkurranyi. Nanda jala manku ngaki jangkurr, baki kuyu ngaki jangkurr, karu jalija ngayu narrinya Buwakaya, janyulu wanka jungku nangandu Buwakayu yurrngumba. Miku ngayiyi karrinjarrijba nanda waluwa ngakindu. Miku. 25Nayinda ngaki jangkurr duja. Nanamuku jala miku jungku kunybana yuwana Kudkanyi, manku, jayalu ngaki jangkurr. Kudiyawanyi, jayalu manku jayalu kuyu ngaki jangkurr. Kuyu jayalu ngaki jangkurr, jingkijbangangi jayalu, ngayu Jandanyi Kudkanyi. Baki jayalu jungku Kudnyina yurrngumba. 26Nanda Kud, nyuli jungku yurrngumba nanaba yajina, baki yuwajiwa jungkuka nanaba yajina nanganginyina. Mikuwali yingkawanyi wankamba Kud. Miku. Ngala miku nangkiyi nganinyi wankiykunumba. Miku. Ngawamba Kudwanyi wankiykunumba nganinyi. Marda karuyi ngana, nangangi Jandanyi, yuku ngayu wankiykunumba nganinyi. 27Karuyi ngana Kudwanyi, jangayu karrinjarriykanyi yalunya, baki jangayu yanyba yalungi, manjiykanyi yalunya. Jangayu manjijba yalunya, Buwanyangangi ngayu Bukambijuyngka. 28Mikujiyi manmala nanginkanyi jangkurranyi ngakinkanyi. Baku barri nanamuku nganinyiyurru baki jibarriyurru, jayalu manku ngaki jangkurr. 29Baki walajba jayalu. Walajba jayalu jambananyi jali yalunjalu makaba. Nanamuku jungku jali kunybana yuwana Kudkanyi, walajba jayalu nanankardi jambananyi, wankijbaja mili. Ngala nanamuku jungku jali balkina yuwana Kudkanyi, walajba jayalu marda, ngala miku jayalu wankijba mili Kudnyina. Miku. Jungku jayalu yingkana yajina. Jayalu jungku balkina yajina juju Kudnanyi.

Karu Nyuli Narrinya Ngaki, Junwanyi Ngurrunbawarranyi

30Miku ngayimi waki ngayuma. Ngaki Buwakanya Kud, jungku nyulu ngakindu. Manku ngayu nangangi jangkurr, baki yabimba ngayu nanda jala nyulu yanyba ngaki. Karrinjarrijba ngayu yalunya walu ngakindu, baki yanyba ngayu yalungi. Yanyba ngayu yarriykanyi yalunya. Nanda jangkurr yarriykanyi, yanyba ngayu nanda jangkurr, karu jala ngana Kudwanyi. 31Jaliyi ngayuma yanyba ngaki, baki yiningki miku narriyi kuyu ngaki jangkurr, baki yiningki mikuwali jangkurr ngaki duja. 32Ngala Kudwanyi, nyulu karu ngaki. Jingkijba ngayu nangangi jangkurr duja. Nanda jangkurr nangangi ngaki, duja jangkurr. 33Manjijba narri yingkamuku nangandurri Junyurri. Karu nyuli yalunya duja jangkurranyi ngaki. 34Ngala miku ngayimi nulijba yingkanyi karunkanyi narrinya ngaki. Karu ngayu narrinya nanankanyi jangkurranyi Junkanyi. Miku narriyi mamanumba nanda jangkurr nangangi Junkanyi. Jaliyi narri durrijba nanda jangkurr, baki marrimba mardarda janyulu narrinya Kudwanyi. 35Nanda Jun, nyuli barrinani mirnbi. Mungana minimba narrinya yubarlanyi nanangini mirnbiwanyi. Nani barri, Junwanyi minimbayi narrinya yuwanyi Kudkanyi. Ngawanji narri durrijba Jun mankunki nangangi jangkurr. Mirnarrijba narri muwa nanganginkanyi jangkurranyi. Mirnarrijba narri muwa ngawanji, ngala miku yurrngumba. Ngawamba nayinji narri mirnarrijba muwa nanganginkanyi jangkurranyi. 36Nanangini Junwanyi, nyuli yabimba kaja kunyba yaji. Ngala nanda yaji kaja yabimba jala ngayu, nanda walkurra yaji, ngiruka. Yabimba ngayu nanda ngiruka yaji, manjijbangangi nyuli ngana ngakinyi Buwakayu. Manjijbayi ngana yabimbiji kaja ngiruka yaji. Jala narri najba nanda ngiruka yaji, marda narrimi jingkijba Kud, nyulu manjijbayi ngana. 37Karu nyuli narrinya ngakinyi Buwakayu. Nanamukunyi wankalawanyi yali yarrijba nangangi jangkurr najana Kudkanyi, ngala miku narriyi manku Kud yanybikurri. Miku narriyi najba nangangi wali. 38Ngala miku narrimi kuyu nangangi jangkurr jala yanyba ngaki. Miku narrimi kuyu nanda jangkurr nangangi, manjijba jali ngana Kudwanyi. Barriwa. 39Najba narri nanda jangkurr najana Kudkanyi yurrngumba. Kudanyu narri najba nanda jangkurr, ngala miku narrimi jingkijba nanda jangkurr, karu jala ngaki. Ngamu janarri jungku wanka nangandu Kudnyina yurrngumba, najbangangi narri jangkurr Kudkanyi najana yurrngumba. 40Ngala miku narriyi nulijba jilaykanyi ngakindurri. Yuku ngayu wankamba narrinya, ngala miku narriyi jilajba ngakindurri. Barriwa.

41Miku ngayiyi nulijba yalungi barrarrakiykanyi ngaki. Miku ngayiyi nulijba waykanyi ngana kunybanyi jangkurranyi. 42Ngala ngayu jingkijba narrinya. Miku narrimi maruka muwa nangangi Kudkanyi. Miku. 43Ngakinyi Buwakayu, nyuli manjijba ngana. Manjijba ngani yanybiji nangangi jangkurr, baki karunki narrinya nangangi Buwakaya. Ngala miku narrimi manku ngaki jangkurr karu jala narrinya nangangi. Miku. Miku narriyi kuyu nanda jangkurr. Ngala jaliyi yingka nganinyi jilajba narrindurri, jaliyi muningka jilajba narrindurri, janangka yanyba, baki kuyu janarri nangangi jangkurr. Nangangi jangkurr janarri kuyu, yanyba jalija nangka. Ngala miku narrimi kuyu Buwakaya jangkurr manjijba jali ngana Buwakuya karunki narrinya. 44Narri nulijba yalungi barrarrakiykanyi narringi, ngala miku narringkiyi mankumanku Kudkanyi. Miku narriyi nulijba Kudkanyi barrarrakiykanyi narringi. Ngawamba nyulu duja Kud. Jala narri nani nulijba, baki yanka janarri kuyu nanda jangkurr Kudkanyi. Yanka janarri maruka muwa Kudkanyi kudanyu. 45Miku ngayu karu nanda Buwakanya narringinkanyi balkinyi yajinyi, yabimba jala narri. Miku. Nanda wankalanyi Musis, kudanyu kuyu narri nangangi jangkurr, ngala nanangini jangkurrwanyi nanganginyi minimbaka Buwakanya narringinkanyi balkinyi yajinyi. 46Yarrijba nyuli nanda jangkurr ngaki Musiswanyi. Yarrijba nyuli jangkurr ngaki, ngala miku narriyi kuyu nanda jangkurr nangangi. Miku. Ngala jalimi narri kuyu nangangi jangkurr, baki yuku narri kuyu ngaki jangkurr. 47Baki yanka janarri kuyu ngaki jangkurr, jala miku narriyi kuyu nangangi jangkurr Musiskanyi.” Barriwa yanybayi Jisus yalungi mambukamukuyngka jurjkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index