Soekvorm

Mark 5:14

14Ngala nanamuku lalanbawarrmuku bikibikinyi, wirlku yali kula yalunginkurri barrawuyabarrawuyarri. Wanbiya yali, baki karu yalunjali mungkijimuku yalungi bikibikinyi, baki nanankanyi jali yabimba Jisuswanyi. Baki kajamuku yali jilajba nanankurri Jisusyurri naji yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index