Soekvorm

Matthew 11:24

24Jalija nyulu karrinjarrijba bukambiju yalunya walu nangandu Kudwanyi, baki janyulu yanyba, “Nanamuku jali jungku Sudum, yali jungku balki ngaki, ngala nanamuku jali jungku Kabirnayum, yalu jungkuka balkimirra, yurlwangangi yalu nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali yabimba Jisuswanyi. Yalu jungkuka ngiruka balkimuku.’ Barriwa.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi jali yurlwa nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali nyulu yabimba yalunginyina yajina. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index