Soekvorm

Matthew 25:14

Karuyi Yalunya Jisuswanyi Murrkunyi Wakiwarrayngka.

14Mili barri yanybayi Jisus yalungi, “Mili jangayu karu narrinya nanankanyi jangkurranyi, jala lalanba narrinya Kudwanyi. Mili barri jangayu muningka yanyba narringi. Yingka mambuka nyuli barlba nanganbunanyi yajinanyi. Nyuli barlba yingkarri yajiyurri, baki jungkuyi nanaba yajina. Ngala waluku barri, waluwa nyuli barlba, baki yanyba nyuli yalungi murrkuyngka wakiwarrayngka nanganginkanyi. Karu nyuli yalunya, jayalu lalanba nangangi dungala ngala janyulu jungku nananyina yingkana yajina.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index