Soekvorm

Matthew 27:42

42“Nyuli yalunya marrimba mardarda Jisuswanyi, ngala miku nangkiyi marrimba mardarda. Yanyba nangki, nyulu walkurra mambuka nurrungi Jumukuyngka. Jaliyi nyulu karrala wayka kurndananyi, baki yuku janurru kuyu nangangi jangkurr, nyulu nurrungi mambuka. Janurru kuyu nangangi jangkurr, jaliyi nyulu karrala wayka kurndananyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index