Soekvorm

Matthew 8:5

Kunymambayi Wakiwarr Jisuswanyi.

5Baki wijbayi Jisus bayungu. Wijba nyuli nanankurri barrawuyabarrawuyarri, niji Kabirnayum. Jali nyulu wanbiya, baki jilajbayi nganinyi nangandurri. Nanda nganinyi, miku nyuliyanyi mungkiji nangangi Jisuskanyi. Nyuli ngurranyi. Nyuli mambuka yalungi ngarrkadabawarrmukungka, yalungi yaji Rum. Jilajba nyuli nangandurri Jisusyurri, baki kudanyu nyuli ngajaka Jisus,

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index