Soekvorm

Matthew 9:36

36Kajamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri mankunki nangangi jangkurr. Najbayi yalunya Jisuswanyi, baki ngindu nyuli muwa yalungi. Kudanyu nyuli ngindu muwa yalungi, balkijbangangi yali muwa yajinyi. Miku yaliyanyi jingkijba, yanka yuku yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Yalu barrinani jibmuku. Yakika yalu jibmuku jala mikuyaji lalanbawarrayngka lalanbikanyi yalunya, baki miku yalungkiyanyi jingkijba wanjawa yalu jilalajba. Nani barri nanda muramuku. Mikuyaji lalanbawarrayngka karunkanyi yalunya. Miku yaliyanyi jingkijba, yanka jayalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index