Soekvorm

Génesis 1:24

24Yun te jiñaꞌa Dios: “Na taꞌu ndinuu nuu kiti koo nuu ñuꞌu, kiti tata ja oo kuun ndaꞌa vi ndiꞌi kiti yuku vi kiti ñuu chii nuu ñuꞌu na koo ndinuu nuu ti”.

Te saa ni kuu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index