Soekvorm

Génesis 14:13

13Te ni jino in tee ni kaku nuu tnundoꞌo yun ni kaxtnoꞌo de ja siun kaa tnundoꞌo tnaꞌa Lot nuu Abram, tee hebreo, ja ka oo de nuu ka ndaa tnundii ñundeꞌi Mamre tee amorreo, vi ñani de Escol ñani Aner, tee ni ka oyitu tnaꞌa jin Abram.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index