Soekvorm

Génesis 19:26

26Su yun te ni jionenuu ñasiꞌi Lot ichi yata ña guaa vi yun ni naa ña, te ni nduu ña in yuu ñii kaꞌnu.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index