Soekvorm

Salmo 69:10

10Te nuu ndaꞌi san vi ondite san ja kusuchi ini san,

te ka saꞌa kuasun ña ñayiu jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index