Soekvorm

Salmo 71:17

17Te ndee nuu lule san ni kaxtnoꞌo ni nuu san, vi Dios,

te ndee kiuu vitna ndakani ni san tniuu naꞌnu ja saꞌa ni.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index