Soekvorm

Luku 20:9

Law ɓay ká se tul nzoɓ peɗri ká law-ri ndaya

(Mat 21.33-46; Mrk 12.1-12)

9Falɛ ku lɛ, Zezu mbi law ɓay key a tii sa̰w ɓáake ɓay ha̰ nzoɓri mii: «Nzoɓ mbḭw munu mgba wáa a maa pa̰ra puuri ɗo ɗi . Falɛ lɛ, ka pɔŋ peɗke zuɔ nduo nzoɓ peɗkeri káʼa fa̰a ri na, ɓay haŋa ɓo few hóro lere puu na vi lɛ, i wál taa ɓeri, a í pɔ́ŋ taa ɓari. Falɛ ku rɔɔ, a zɔl a se varu ɓay ɗáa nam ŋgḭ-ŋgḭi.