Soekvorm

Matiye 4:5

5Falɛ ku lɛ, ŋgɛrɛtemndaya na sùu ni kpṵru se Zuruzalɛm, ɓa puo ká ɗo ɓoɗ ɓa taa Ŋgɛrɛwṵru, a ha̰ ni ɗo tul *hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru ká siya zeŋleŋ